ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

 

1. ΔΕΝ ΑΠΕΛΠΙΖΟΜΑΣΤΕ

Ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος, ὁ ὁποῖος κατά τή συγ­κλονιστική στιγμή τῆς δη­­μιουργίας τοῦ κόσμου δι­έ­ταξε ἀπό τό σκοτάδι νά λά­μ­­ψῃ τό φῶς, ὁ ἴδιος καί τώ­ρα ἔλαμψε στίς καρδιές μας τό πνευματικό του φῶς, πού εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰη­σοῦς Χριστός. Μέ τήν διδα­σκα­λία του ὁ Κύριός μας ­φώ­τισε τούς ἀνθρώπους, νά γνωρίσουν ποιό εἶναι τό μεγαλεῖο τοῦ Θε­οῦ. Αὐτόν τόν θησαυρό τῆς θεογνωσίας τόν ἔ­χου­με μέσα στά εὔ­θραυ­στα χω­μα­­­­τένια σώματά μας, γιά νά ἀπο­δει­κνύ­ε­ται ὅτι τό ὑ­περ­­βολικό μεγαλεῖο τῆς δυ­νάμεως ἡ ὁποία ὑπερνικᾷ τά ἐμπόδια καί τούς κιν­δύ­νους μας, εἶναι τοῦ Θε­οῦ καί δέν προέρχεται ἀπό ἐμᾶς τούς ἀδύ­να­τους.

«Ἐν παντί θλιβόμενοι ἀλλ’ οὐ στενοχωρούμενοι». Συ­μ­βαίνει δηλαδή νά θλιβόμαστε σέ κάθε πε­ρί­στα­σι καί ὅμως οἱ ἐξωτερικές αὐτές δυ­σκο­λί­ε­ς δέν μᾶς δη­μι­ουργοῦν ἀδιέξοδο καί ἀγωνιώδη στε­­νο­χώ­ρια. Φθά­νου­με σέ ἀπορία, χωρίς ὅμως νά ἀπελ­πι­ζό­μαστε, ἤ νά στε­ρη­θοῦμε ποτέ μέσο σωτηρίας. Μᾶς καταδιώκουν οἱ ἄν­θρωποι, ἀλλά δέν μᾶς ἐγ­κα­τα­λείπει ποτέ ὁ Θεός. Φαί­­νεται ὅτι στήν πάλη αὐτή μᾶς κατανι­κοῦν καί μᾶς ρί­χνουν κάτω στή γῆ, ἀλλά δέν χάνουμε τόν ἀγῶνα.

Κάθε ἡμέρα περιφέρουμε στούς δρό­μους τῆς ἀπο­στο­λῆς μας τό σῶμα μας διατρέχοντας τόν ἔσχατο κίν­δυ­νο νά πεθάνουμε, ὅπως πέθανε καί ὁ ἐσταυρωμένος Κύριός μας. Ἀλλά αὐτό γίνεται γιά νά φανερωθῇ στόν κόσμο ὅτι ὁ Χριστός ἐξακο­λου­θεῖ νά ζῇ. Διότι παρά τούς τόσους κινδύνους, πα­ρα­δι­δό­μαστε στό θάνατο γιά τή δόξα τοῦ Χρι­στοῦ, γιά νά φανερωθῇ μέ τήν θνη­τή σάρκα μας ἡ δύναμι τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου, πού πα­ρεμ­­βαί­νει καί μᾶς σώσει ἀπό τό θάνατο. Ἔτσι ἐμεῖς ὑ­πο­­φέρουμε τούς κιν­δύ­νους τοῦ θα­νά­του, «ἡ δέ ζωή ἐν ὑμῖν», ἐσεῖς δηλαδή καρπώνεσθε τήν πνευ­μα­τική ζωή πού προ­έρ­χε­ται ἀπό τήν ἐπικίνδυνη δρᾶσι μας.

ΟΛΗ Η ΖΩΗ λοιπόν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἦταν συν­οδευμένη ἀπό μεγάλες θλίψεις καί δο­κι­μα­σί­ες. Ἀλ­λά καί γενικότερα ἡ ζωή κάθε πιστοῦ ζυμωμένη μέ τίς θλίψεις εἶναι. Ὅμως ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος στό σημεῖο αὐτό μᾶς κά­νει ἕνα σαφῆ δια­χω­ρι­σμό ἀ­νά­­­με­σα στίς θλίψεις καί τίς «στε­νο­χω­ρίες»· καί ὁ δια­χω­ρι­σμός αὐ­τός ἔχει κα­θο­ρι­­στι­κή σημασία γιά τήν ζωή μας. Οἱ θλί­ψεις εἶναι ἐ­ξω­­­τε­­ρι­κοί παράγοντες πού μᾶς πιέζουν καί κά­πο­τε μᾶς συν­θλί­βουν. Ἀ­σθέ­νει­ες, προ­βλή­ματα, πα­ρε­ξη­­γήσεις, δυ­σκο­λί­­ες τῆς ζωῆς, προ­βλή­μα­τα οἰ­κο­νο­μι­κά ἤ οἰ­κο­γε­νει­ακά καί τό­σα ἄλ­λα. Ὅ­λα ὅμως αὐτά ἀ­πο­­τελοῦν ἐ­ξω­­τε­ρικά προ­βλή­μα­τα πού ἀ­σφα­λῶς μᾶς δη­­μι­ουρ­γοῦν κά­ποια λύπη καί πό­νο. Δέν μποροῦν ὅ­μως κα­θό­λου νά εἰσχωρήσουν στά βά­θη τῆς ψυχῆς μας καί νά ἐ­πη­ρε­άσουν τήν ἐ­σω­τερική κα­τά­στα­σι τῆς καρ­διᾶς μας. Δέν μποροῦν νά στε­νέ­ψουν τήν ψυχή μας, νά δη­μι­­ουρ­γή­σουν «στε­νο­χωρία», δη­λα­δή ἐ­σω­τε­ρι­κή κατά­στα­σι ἀ­φό­­ρη­της στε­νό­τη­τος μέσα μας. Δέν μπο­­ροῦν νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ἀπελ­πι­σία ὅπως συ­μ­βαίνει σ’ ὅσους βρί­σκον­ται μακριά ἀπό τόν Θεό.

Φθά­νουμε βέβαια καί μεῖς οἱ πιστοί κάποτε σέ ὁ­ρι­α­κά σημεῖα ἀν­τοχῆς καί νομίζουμε πώς στήν πάλη αὐ­τή χανό­μα­στε, ἀλλά στίς ὁριακές αὐτές στιγμές βλέ­που­με ὁλοφάνερη τήν βοήθεια τοῦ Θε­οῦ. Κα­θη­­μερινά λοι­πόν ὅλοι οἱ πιστοί ζοῦμε ἕνα με­γάλο θαῦ­μα τῆς πρό­­νοιας τοῦ Θε­οῦ στή ζωή μας. Κι αὐτό ἀ­κρι­βῶς τό θαῦ­­­­μα μᾶς βε­βαι­ώ­νει ὅτι ἡ πίστη μας δέν εἶναι ἕνα ἰδεο­λό­γη­μα, ἀλ­λά ἐμ­πει­ρία. Καί μᾶς πλη­ρο­φορεῖ ὅτι ὁ Χρι­στός ζεῖ, ἐπεμ­βαί­νει στή ζωή μας, καί μᾶς δίνει ὑ­πο­­μο­νή, εἰ­ρήνη, ἀνάπαυσι, χαρά. Τί μυ­στή­ριο ἀ­δελ­­φοί, κα­θη­­με­­ρι­νό. Ἄς ξεχειλίζει λοιπόν ἡ ψυχή μας ἀπό δο­ξο­­λογία στόν Ἅ­γιο Θεό πού ἐνεργεῖ μυστικά μέ­σα μας, ἀπα­λύ­νει τόν πόνο μας, εἰ­ρη­νεύ­ει τήν ψυχή μας.

2. ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΜΑΣ

Παρ’ ὅλους ὅμως αὐτούς τούς κινδύνους, συνεχίζει ὁ θεῖος ἀπόστολος, ἐπειδή ἔ­χου­­με τό ἴ­δι­ο Ἅγιο Πνεῦ­μα, πού μᾶς στηρίζει στήν πί­στι, σύμ­φω­να μ’ αὐτό ἀ­να­φέρεται στούς Ψαλμούς: «ἐπί­στευ­­σα διό ἐλάλησα», καί ἐμεῖς πιστεύουμε γι’ αὐτό καί θαρ­ρα­λέως κη­ρύτ­του­με τόν λόγο τῆς πί­στε­ώς μας. Καί γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος ἀνέ­στη­σε τόν Κύ­ριο Ἰησοῦ, θά ἀνα­στή­σῃ καί ἐμᾶς, διά τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ καί θά μᾶς πα­ρου­σι­ά­σῃ ἔνδοξα στό βῆ­μα του μαζί μέ σᾶς. Διότι «τά γάρ πάντα δι’ ὑμᾶς», ὅλα γιά σᾶς γί­νο­νται. Γιά χάρι σας μᾶς σώ­ζει ὁ Θεός ἀπό τόσους κιν­δύ­νους, γιά χάρι σας πλε­ο­νά­ζουν οἱ εὐεργεσίες τοῦ Θε­οῦ. Καί ἔτσι οἱ εὐερ­γε­τού­­με­νοι εἶναι περισσότεροι, ὥ­στε ἡ εὐχα­ρι­στί­α πρός τόν Θε­ό νά πλεονάσῃ γιά νά δοξάζεται τό ὄνομά του.

ΟΛΑ ΓΙΑ ΜΑΣ λοιπόν, γίνονται, μᾶς λέγει ὁ ἀπό­στο­λος Παῦλος. Τί μεγάλη ἀλήθεια, ἀδελ­φοί. Ὅλα γιά χάρι μας. Ὁ ἄπειρος Θεός κάνει τά πάντα γιά μᾶς. Ἀφήνει τό με­γα­λεῖο τῆς Θεό­τη­τος καί γίνεται ἄνθρω­πος· συναναστρέφεται μαζί μας καί μᾶς ἀποκαλύπτει τό φῶς τῆς θεογνωσίας του. Ἀνεβαίνει στό μαρτυρικό σταυ­ρό τοῦ Γολγοθᾶ καί κατεβαίνει ἐν τοῖς κατα­χθο­νί­οις, γιά νά συντρίψῃ τίς πύλες τοῦ Ἅδου καί νά μᾶς ἀνοίξῃ τίς πύλες τοῦ οὐ­ρανοῦ· γιά νά μᾶς κα­τα­στή­σῃ με­τό­χους τοῦ παραδείσου καί τῆς βα­σι­λεί­ας του.

Ἀλλά καί καθημερινά πόσα κάνει ὁ Θεός γιά μᾶς. Ὅλα μᾶς τά παρέχει μέσα στήν Ἁγία του Ἐκκλησία· γιά μᾶς τά μυστήρια τῆς σωτηρίας, γιά μᾶς ἡ Ἐξομο­λό­γη­σι, γιά μᾶς ἡ Θεία κοινωνία, γιά μᾶς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, γιά μᾶς οἱ πνευματικοί μας πατέρες. Γιά μᾶς καί τό­σες ἄλλες ἀμέτρητες καθημερινές εὐεργεσίες φανε­ρές ἤ ἀ­φα­νεῖς. Ἀκόμη κι αὐτές οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς μας, εὐ­ερ­γεσίες τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ὅλα γιά τή σωτηρία μας. Ὅλα γιά τήν θέωσί μας. Ὁ ἅ­γι­ος Θεός λοιπόν κά­νει τά πάντα γιά μᾶς. Καί τί ζητᾶ ἀπό μᾶς. Τίποτε, πα­ρά μό­νο τή θέλησί μας. Νά λέμε ἕνα ναί στόν Θεό, καί ὅλα τά ἄλλα Αὐτός μέ τήν χάρι του θά τά ἐπι­τελέσει. Ἀ­λή­θει­α, ἀδελφοί, λέμε τό ναί στόν Θεό; Εἴμαστε πρό­θυ­μοι νά τόν ἀκο­λου­θοῦμε; Ἑκεῖνος κάνει τά πάντα γι­ά μᾶς. Ἐ­μεῖς ἄς κάνουμε αὐτό πού μποροῦμε, πού εἶναι τό ἐλά­χι­στο.