Τετάρτη 16 Ἰανουαρίου 2013

03 tetarti

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιγ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μρ. γ΄ 20-27).

 

20 Καὶ ἔρχονται εἰς οἶκον· καὶ συνέρχεται πάλιν ὄχλος, ὥστε μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μηδὲ ἄρτον φαγεῖν.

21 καὶ ἀκούσαντες οἱ παρ᾿ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι

αὐτόν· ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη.

22 καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες

ἔλεγον ὅτι Βεελζεβοὺλ ἔχει, καὶ ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.

23 καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς· πῶς δύναται σατανᾶς σατανᾶν ἐκβάλλειν;

24 καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη·

25 καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾿ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη.

26 καὶ εἰ ὁ σατανᾶς ἀνέστη ἐφ᾿ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται, οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ τέλος ἔχει.

27 οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ, καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

20 Μετά ἔρχονται σέ κάποιο σπίτι τῆς Καπερναούμ. Καί μαζεύτηκε πάλι τόσο πολύς λαός, ὥστε νά μήν μποροῦν οὔτε ἄρτο νά φᾶνε. Διότι τά πλήθη καί εἶχαν κατακλύσει τό σπίτι ὁλόκληρο, ἀλλά καί στόν Ἰησοῦ δέν ἔδιναν καιρό νά φάει.

21 Ὅταν λοιπόν ἄκουσαν οἱ δικοί του ὅτι εἶχε τόσο πολύ ἀπορροφηθεῖ ἀπό τό ἔργο τῆς διδασκαλίας καί τῶν θαυμάτων μέχρι σημείου νά μήν τρώει, βγῆκαν νά τόν πιάσουν καί νά τόν περιορίσουν. Διότι νόμιζαν ὅτι ἡ τόσο μεγάλη προσήλωση στό ἔργο του ἦταν ἀποτέλεσμα ψυχικῆς ἀσθένειας, κι ἔλεγαν ὅτι εἶναι ἐκτός ἑαυτοῦ κι ὅτι σάλευσε ὁ νοῦς του.

22 Ἀλλά καί οἱ γραμματεῖς πού εἶχαν κατεβεῖ ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἔλεγαν ὅτι ἔχει μέσα του τόν Βεελζεβούλ καί ὅτι μέ τή βοήθεια καί τή συνεργασία τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν δαιμονίων βγάζει τά δαιμόνια ἀπ’ τούς δαιμονισμένους.

23 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς κάλεσε κοντά του καί ἄρχισε νά τούς λέει μέ συγκρίσεις καί παραδείγματα: Πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ἕνας σατανάς νά βγάζει μέ τή βία καί νά

διώχνει ἄλλον σατανά;

24 Κι ἄν ἕνα βασίλειο χωριστεῖ σέ ἐχθρικές παρατάξεις, καί μέ ἐμφύλιο πόλεμο στραφεῖ ἡ μία παράταξη ἐναντίον τῆς ἄλλης, τό βασίλειο αὐτό δέν μπορεῖ νά σταθεῖ.

25 Κι ἄν μιά οἰκογένεια διαιρεθεῖ σέ ἀντιμαχόμενα μέρη, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἀλλά θά διαλυθεῖ κι αὐτή.

26 Κι ἄν ὁ σατανάς ξεσηκώθηκε ἐναντίον τῶν ὀργάνων του καί χωρίστηκε σέ ἀντιμαχόμενες παρατάξεις, δέν μπορεῖ νά σταθεῖ, ἀλλά τελειώνει πλέον ἡ δύναμή του καί ἡ ἐξουσία του.

27 Κανείς δέν μπορεῖ, ὅταν μπεῖ στό σπίτι τοῦ ἰσχυροῦ οἰκοδεσπότη, νά ἁρπάξει τά ἔπιπλα καί τά σκεύη του, ἄν δέν δέσει πιό πρίν τόν ἰσχυρό. Καί τότε θά λεηλατήσει τό σπίτι του. Ἔτσι κι ἐγώ, ἐάν προηγουμένως

δέν νικοῦσα καί δέν ἔδενα τόν σατανά, δέν θά μποροῦσα νά ἁρπάξω ἀπ’ τά χέρια του τούς δαιμονισμένους, πού σάν ἄψυχα σκεύη διατηροῦσε στήν κατοχή του.