Πέμπτη 10 Ἰανουαρίου 2013

images16

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Μακάριοι οὕς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου, Κύριε» (α)

    «Μακάριοι οὕς ἐξελέξω, καὶ προσελάβου, Κύριε. Καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεάν». Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος στὴν Ἀποκάλυψή του λέει· «Καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης· γράψον, μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ ἀ¬ποθνήσκοντες ἀπ’ ἄρτι. ναί, λέγει τὸ Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ’ αὐτῶν» (Ἀπ. 14, 13).
     Μακάριοι καὶ τρισμακάριοι οἱ νεκροὶ ποὺ πεθαίνουν ἐν Κυρίῳ! Γιατί τότε τόσα πολλὰ δάκρυα καὶ τόσες κραυγὲς ἀπελπισίας ὅταν πεθαίνει κάποιος ἀπό τους συγγενεῖς μας; Αὐτὰ σὲ μᾶς δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν. Μόνο ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἔχουν ἐλπίδα στὸν Κύριο βγάζουν τέτοιες κραυγές. Ἀκοῦστε τί λέει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος «Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθῶς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα, εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ» (Α’ Θε. 4, 13-14).
     Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου τὰ ἀκοῦμε κάθε Σάββατο. Ἂν πιστεύουμε ὅτι ὁ Χριστὸς ἀναστήθηκε, τότε πρέπει νὰ πιστεύουμε ὅτι καὶ αὐτοὺς ποὺ κοιμήθηκαν ἐν Κυρίῳ θὰ τοὺς φέρει ὁ Θεὸς μαζί Του. Θὰ τοὺς φέρει ποῦ; Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχει αἰώνια χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση, ὅπου δὲν ὑπάρχει οὔτε δάκρυ, οὔτε λύπη, οὔτε στεναγμὸς  στὴν βασιλεία τοῦ Ἀνεσπέρου Φωτός. Ἐκεῖ θὰ ἐξαφανίσει ὁ Θεὸς κάθε δάκρυ ἀπὸ τὸ πρόσωπο αὐτῶν ποὺ κατόρθωσαν στὴν ἐπίγεια ζωή τους νὰ καθαρίσουν τὴν καρδιά τους καὶ στοὺς ὁποίους ἐνοίκησε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)