Τρίτη 8 Ἰανουαρίου 2013

02 triti

Εὐαγγέλιον: μεθέορτον, Σαβ. διακαιν. (Ἰω. γ΄ 22-23).

22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν Ἰουδαίαν γῆν, καὶ ἐκεῖ διέτριβε μετ’ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν.

23 ἦν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ, ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο·

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

22 Ὕστερα ἀπ’ αὐτά πού ἔγιναν στά Ἱεροσόλυμα, ἦλθε ὁ Ἰησοῦς καί οἱ μαθητές του στή χώρα τῆς Ἰουδαίας, κι ἔμεινε ἐκεῖ μαζί τους. Καί μέ τή δική του συγκατάθεση βάπτιζαν οἱ μαθητές του· καί σ’ αὐτούς πού προσέρχονταν νά βαπτισθοῦν ἔδειχναν τόν Μεσσία πού φανερώθηκε.

23 Στό μεταξύ καί ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθοῦσε νά βαπτίζει στήν πηγή Αἰνών κοντά στήν πόλη Σαλείμ. Εἶχε προτιμήσει ὁ Ἰωάννης τήν Αἰνών, διότι ἐκεῖ ὑπῆρχαν πολλά νερά, καί ἔρχονταν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι καί βαπτίζονταν.