Κυριακή 6 Ἰανουαρίου 2013

07 kiriaki

Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, «Παραγίνεται ὁ ᾿Ιησοῦς» (Ματθ. γ΄ 13-17).

13 Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ

τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ.

14 ὁ δὲ Ἰωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με;

15 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην. τότε ἀφίησιν αὐτόν·

16 καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν·

17 καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα.

 

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

13 Τότε ἦλθε ὁ Ἰησοῦς ἀπ’ τή Γαλιλαία στόν Ἰορδάνη ποταμό πρός τόν Ἰωάννη γιά νά βαπτισθεῖ ἀπ’ αὐτόν.

14 Ὁ Ἰωάννης ὅμως τόν ἐμπόδιζε ἐπίμονα κι ἔλεγε: Ἐγώ ἔχω ἀνάγκη νά βαπτισθῶ ἀπό σένα τόν ἀναμάρτητο, καί σύ ἔρχεσαι σέ μένα γιά νά δεχθεῖς τό βάπτισμα;

15 Ὁ Κύριος ὅμως τοῦ ἀποκρίθηκε: Ἄφησε τώρα τίς ἀντιρρήσεις καί μή φέρνεις δυσκολία νά βαπτισθῶ. Διότι μ’ αὐτόν τόν τρόπο, μέ τόν ὁποῖο ταπεινώνομαι, πρέπει νά ἐκπληρώσω κάθε ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος σοῦ ἀνέθεσε ὡς καθῆκον νά βαπτίζεις. Τότε ὁ Ἰωάννης τόν ἄφησε νά βαπτισθεῖ.

16 Κι ὅταν βαπτίσθηκε ὁ Ἰησοῦς, ἐπειδή ὡς ἀναμάρτητος δέν εἶχε τίποτε νά ἐξομολογηθεῖ, ἀνέβηκε ἀμέσως ἀπ’ τό νερό τοῦ Ἰορδάνη καί δέν ἔμεινε σ’ αὐτό, ὅπως οἱ ἄλλοι πού τήν ὥρα τοῦ βαπτίσματός τους ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους. Καί ξαφνικά ἄνοιξαν γι’ αὐτόν οἱ οὐρανοί, καί εἶδε τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ νά κατεβαίνει μέ ἐξωτερική μορφή πού ἔμοιαζε μέ περιστέρι, καί νά ἔρχεται πάνω του.

17 Καί τότε ἀκούστηκε μιά φωνή ἀπ’ τούς οὐρανούς πού ἔλεγε: Αὐτός εἶναι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπημένος, στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκα. Τόν γέννησα προαιωνίως καί εἶναι ὡς Θεός ὁ μονάκριβός μου Υἱός, καί ὡς ἄνθρωπος ὁ ἀπολύτως ἀναμάρτητος. Πάντοτε ἔκανε τό ἀρεστό ἐνώπιόν μου.