Ὄχι στὸν πανθρησκειακὸ πολτὸ τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

121

Στὴν Ἀθήνα, μὲ εὐθύνη τῆς Ἀδελφότητός μας καὶ τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων καὶ Ἐκπαιδευτικῶν τοῦ Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος», πραγματοποιήθηκε Ἡμερίδα τὸ Σάββατο 29 Δεκεμβρίου μὲ θέμα: «Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν στὸν καιρὸ τῆς πανθρησκείας».

Στὴν Ἡμερίδα ἑκατοντάδες ἐκπαιδευτικοὶ καὶ γονεῖς ἐνημερώθηκαν ἀπὸ εἰδικοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἐπιστήμονες ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ὕστερα ἀπὸ συζήτηση κατέληξαν σὲ Ψήφισμα, στὸ ὁποῖο ἀναφέρουν τὰ ἑξῆς:

«Κατόπιν ἐνημερώσεώς μας ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν: κ. Ἡρακλῆ Ρεράκη, καθηγητοῦ Παιδαγωγικῆς καὶ Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Ἰωάννη Μπεϊνᾶ, θεολόγου – καθηγητοῦ Λυκείου, καὶ κ. Ζαχαρούλας Ταβουλάρη – Λουκέρη, Διευθύντριας Δημοτικοῦ Σχολείου, σχετικὰ μὲ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιὰ τὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ποὺ ἐφαρμόζεται πιλοτικὰ σὲ Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια τῆς χώρας μας, δηλώνουμε τὴν πλήρη ἀντίθεσή μας στὸ Πρόγραμμα αὐτό, διότι μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς ταυτόχρονης διδασκαλίας διαφόρων θρησκειῶν ποὺ ἐπιβάλλει στὴν πρώιμη καὶ εὐαίσθητη φάση τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως τῶν παιδιῶν ἡλικίας 8 – 14 ἐτῶν, δημιουργεῖ ἐπικίνδυνη θρησκευτικὴ σύγχυση στὰ παιδιά, τὰ ἀποπροσανατολίζει μὲ τὸν θρησκευτικὸ σχετικισμὸ καὶ τὰ ὁδηγεῖ μὲ βεβαιότητα σὲ θρησκευτικὸ μηδενισμό.

Ἡ ἐπιβολὴ καὶ ὑλοποίηση τοῦ Προγράμματος αὐτοῦ εἶναι ἀντορθόδοξη, ἀντιπαιδαγωγικὴ καὶ ἀντισυνταγματική.

Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀπαιτοῦμε τὴν ἄμεση καὶ πλήρη ἀπόσυρσή του.

Παρακαλοῦμε δὲ μὲ πολὺ σεβασμὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπιληφθεῖ τοῦ θέματος ἐπειγόντως

καὶ νὰ λάβει σαφὴ καὶ ξεκάθαρη θέση καταδικάζοντας τὸ ἀντορθόδοξο Πρόγραμμα καὶ ἀπαιτώντας τὴν ἐκ βάθρων ἀνασύστασή του».

Αὐτὰ ἀπὸ τὴν ἐκδήλωση στὴν Ἀθήνα. Ἀνάλογες ἔχουν γίνει καὶ σὲ ἄλλες πόλεις, ὅπως π.χ. αὐτὴ στὸ Ἀγρίνιο, τὴν ὁποία διοργάνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρό πολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας σὲ συν ερ γασία μὲ τὸ ἐκεῖ Παράρτημα τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, στὸ Ψήφισμα τῆς ὁποίας μεταξὺ τῶν ἄλλων τονίζεται ὅτι τὸ Πρόγραμμα «ὁδηγεῖ στὴ θρησκευτικὴ σύγχυση, τὸν συγκρητισμὸ καὶ τὸν ἀγνωστικισμό. Ἡ ἀντιπαιδαγωγικὴ μάλιστα προσφορὰ θρησκευτικῶν στοιχείων ἀπὸ πολλὲς θρησκεῖες συγχρόνως στὴν ἴδια διδακτικὴ ἑνότητα καθιστᾶ τὸ μάθημα θρησκευτικὸ πολτό, ποὺ ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σύγχυση θὰ προκαλεῖ καὶ δικαιολογημένη ἀπέχθεια, ἰδιαίτερα στὶς μικρότερες μαθητικὲς ἡλικίες».

Αὐτὸν τὸν ἀντιχριστιανικὸ πανθρησκειακὸ πολτὸ προσφέρει στὰ παιδιὰ τὸ νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν. Στὰ παιδιὰ τῆς τρίτης Δημοτικοῦ ποὺ πρώτη φορὰ διδάσκονται Θρησκευτικὰ καὶ πολλὰ ἀπ᾿ αὐτὰ δὲν ξέρουν κὰν νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Τῆς τρίτης Δημοτικοῦ!

Ἀλήθεια οἱ συντάκτες τοῦ Προγράμματος δὲν ὑπολογίζουν τὴν τρομερή τους εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ;