Τετάρτη 2 Ἰανουαρίου 2013

images9

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

«Παντὶ δὲ ὧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθήσεται παρ’ αὐτοῦ» (β)

     «Καὶ γιατί τὸ ἔκανε αὐτό; Γιὰ νὰ τοὺς μοιράζουμε ψωμὶ τὴν κατάλληλη ὥρα. Τί σημαίνει νὰ τοὺς μοιράζουμε ψωμί; Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν διατροφή τους. Γνωρίζετε ὅλοι ἐκεῖνο τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ ποὺ λέει· «οὐκ ἐπ’ ἄρτω μὸνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντὶ ρήματι ἔκπορευομενω διὰ στόματος Θεοῦ» (Μθ. 4, 4). Πρέπει νὰ τοὺς τρέφουμε μὲ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο, μὲ τὸν ἄρτο τὸν πνευματικό, τὸν ὁποῖο λάβαμε ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὅλους ἐκείνους τοὺς δυστυχισμένους ἀνθρώπους, γιὰ τοὺς ὀποίους ὁ θεῖος λόγος εἶναι ξένος, οἱ ὁποῖοι δὲν γνωρίζουν τί εἶναι ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ δὲν τὴν καταλαβαίνουν, πρέπει νὰ τοὺς τρέφουμε πνευματικά.
      Πῶς πρέπει νὰ τοὺς τρέφουμε καὶ τί πρέπει νὰ τοὺς προσφέρουμε γιὰ τροφή; Ὅποτε μποροῦμε πρέπει νὰ τοὺς προσφέρουμε μικρὲς διηγήσεις ἀπό τὴν ἱστορία τοῦ περιούσιου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τὶς παραβολὲς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Νὰ τοὺς μιλᾶμε γιὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ καὶ γι’ αὐτὲς ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸν Μωυσῆ στὸ ὄρος Σινᾶ, ἀλλά πιὸ πολὺ γιὰ τὶς καινούριες, τὶς μεγαλύτερες ἀπό ἐκεῖνες τὶς παλαιές, γιὰ τοὺς μακαρισμούς.
      Ἂν θὰ ἐνεργοῦμε κατ’ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ προσφέρουμε κατάλληλη τροφὴ στοὺς δυστυχισμένους καὶ πεινασμένους αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ τοὺς λείπει ὁ θεῖος λόγος. Αὐτὸ εἶναι τὸ καθῆκον μας καὶ ὁ Κύριος λέει ὅτι· «μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὅν ἐλθών ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει οὕτω ποιοῦντα» (Λκ. 12, 43), ὅταν θὰ ἔλθει δηλαδὴ στὴ φοβερά του Κρίση. «Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν» (Λκ. 12, 44). Τὸν μακάριο αὐτὸ δοῦλο, ὁ ὁποῖος ἦταν πιστὸς στὸν κύριό του, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ τὸν καταστήσει ὑπεύθυνο σ’ ὅλα του τὰ ὑπάρχοντα στὴν οὐράνια βασιλεία του. Θὰ τοῦ χαρίσει ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀνεκλάλητους θησαυροὺς τοῦ Πνεύματος, τοὺς ὁποίους δὲν ἔχει δεῖ ποτὲ ὁ ἄνθρωπος καὶ τοὺς ὁποίους δὲν μπορεῖ νὰ φανταστεῖ. Ὅλοι οἱ πιστοὶ δοῦλοι τοῦ Θεοῦ θὰ ἀπολαύσουν αὐτὴ τὴν χαρά.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)