Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

ChrisPhoto Chrisphoto KEA3

Εὐαγ­γέλιον: παραλει­φθέν, Πέμ. β΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. η΄
23-27).

23 Καὶ
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

24 καὶ
ἰδοὺ σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν
κυμάτων· αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε.

25 καὶ
προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἤγειραν αὐτὸν λέγοντες· Κύριε, σῶσον ἡμᾶς,
ἀπολλύμεθα.

26 καὶ
λέγει αὐτοῖς· τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι; τότε ἐγερθεὶς ἐπετίμησε τοῖς ἀνέμοις
καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.

27 οἱ δὲ
ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες· ποταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ ἄνεμοι καὶ ἡ
θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ;

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

23 Κι ὅταν ὁ Κύριος μπῆκε στό πλοῖο, τόν ἀκολούθησαν οἱ μαθητές του.

24 Καί ξαφνικά ξέσπασε μιά φοβερή τρικυμία στή θάλασσα πού σήκωνε τόσο
μεγάλα κύματα, ὥστε τό πλοῖο νά σκεπάζεται ἀπό αὐτά. Αὐτός ὅμως κοιμόταν.

25 Τότε ἦλθαν κοντά του οἱ μαθητές του καί τόν ξύπνησαν λέγοντας: Κύριε,
σῶσε μας· χανόμαστε.

26 Κι ὁ Κύριος τούς λέει: Γιατί εἶστε δειλοί, ὀλιγόπιστοι; Τότε, ἀφοῦ
σηκώθηκε ὄρθιος, διέταξε μέ αὐστηρότητα τούς ἀνέμους καί τή θάλασσα, κι ἀμέσως
ἔγινε γαλήνη μεγάλη.

27 Καί οἱ ἄνθρωποι πού εἶδαν καί ἄκουσαν τό θαῦμα ἔμειναν ἐκστατικοί
λέγοντας: Τί ἄνθρωπος εἶναι αὐτός; Εἶναι πολύ μεγαλύτερος ἀπ’ ὅ,τι τόν θεωρούσαμε
ἕως τώρα, διότι καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν.