Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

images7

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (γ)

     «Πολλοὺς κόπους ὑπέφερε ὁ ἅγιος Λουκᾶς στὸ ἀποστολικὸ του ἔργο. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι αὐτὸς ἦταν μόνιμος συνοδὸς καὶ συνεργάτης τοῦ μεγάλου καὶ πρωτοκορυφαίου ἀποστόλου Παύλου. Ἦταν μαζὶ μὲ τὸν ἀπόστολο Παῦλο στὴν Ρώμη καὶ τὶς δυὸ φορές. Τὸ πρῶτο τους ταξίδι στὴν Ρώμη περιγράφει ὁ ἅγιος Λουκᾶς στὰ δυὸ τελευταῖα κεφάλαια τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων.
      Ὅταν γιὰ δεύτερη φορά πῆγε ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος στὴν Ρώμη πάλι τὸν συνόδευε ὁ ἅγιος Λουκᾶς. Ἦταν μαζί του στὴν φυλακὴ καὶ μὲ τὰ μάτια του εἶδε τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου. Μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀγαπημένου του δασκάλου ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἐπὶ πολλὰ ἔτη κήρυττε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ στὶς διάφορες χώρες· στὴν Ἰταλία, στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀλλοῦ. Στὰ βαθειὰ γεράματα πῆγε στὴν Αἴγυπτο καὶ κήρυξε καὶ ἐκεῖ τὸν Χριστό. Στὴν ἡλικία τῶν 80 ἐτῶν ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ στὴν ἑλληνικὴ πόλη Θήβα.
      Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ πραγματικὰ μεγάλου ἀνθρώπου ἀξιώθηκα νὰ φέρω τὸ ὄνομα. Λένε ὅτι ὁ ἅγιος Λουκᾶς ἦταν ἐπίσκοπος στὴν Μακεδονία. Καὶ ἐμένα ὁ Κύριος μὲ τοποθέτησε σ’ αὐτὴ τὴν θέση καὶ εἶμαι καὶ ἐγὼ ἐπίσκοπος. Πρέπει λοιπὸν νὰ ἀκολουθήσω τὸ παράδειγμα τῆς ζωῆς του, νὰ προσπαθήσω μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις μου νὰ ἀποκτήσω τὶς ἀρετὲς πού εἶχε ἐκεῖνος.
       Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, διότι θὰ δώσω λόγο γιὰ τὸν καθένα ἀπό σᾶς. Θὰ δώσω λόγο γιὰ κάθε πρόβατο τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ποὺ Αὐτός μοῦ ἐμπιστεύθηκε. Εἶναι πολὺ δύσκολο αὐτὸ τὸ ἔργο καὶ μόνος μου δὲν μπορῶ νὰ τὸ κάνω. Χρειάζομαι τὴν βοήθειά σας· πρέπει ἐσεῖς οἱ ἴδιοι νὰ φροντίζετε νὰ εἶστε πιστὰ πρόβατα τοῦ ποιμνίου, τὸ ὁποῖο ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τὸ ἀπέκτησε μὲ τὸ δικό του αἷμα.
       Χρειάζομαι πάρα πολὺ τὴν προσευχή σας. Χρειάζομαι τὶς παντοδύναμες εὐχὲς τοῦ μεγάλου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Γι’ αὐτὸ ἂς προσευχηθοῦμε τώρα μαζὶ στὸν ἅγιο Λουκᾶ γιὰ νὰ ἀκούσει τὴν φωνή μας καὶ νὰ ξέρει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ ἀγάπη μας πρὸς αὐτόν. Νὰ εἶναι πάντοτε ὁ ἅγιος ἀπόστολος καὶ εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς προστάτης μας ἐνώπιον του Θεοῦ. Ἀμήν.» (Τά κείμενα του Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)