Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012

images6

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας  Λόγοι καί ὁμιλίες τόμος Β»

Λόγος εἰς τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (β)

    «Τὸ προζύμι αὐτὸ ἦταν καὶ ὁ ἅγιος ἀπόστολος Λουκᾶς τὴν μνήμη τοῦ ὁποίου γιορτάζουμε σήμερα. Ἀλλά ἦταν μὲ κάποιο τρόπο προζύμι σὲ μεγαλύτερο βαθμό, διότι δὲν ἦταν μόνο ἀπόστολος ἀλλά καὶ εὐαγγελιστής. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπό τους συγγραφεῖς τοῦ Εὐαγγελίου, μὲ τὸ ὁποῖο ἡττήθηκε ὁ εἰδωλολατρικὸς κόσμος. Ἀμέτρητη ἦταν ἡ χάρη ποὺ τοῦ ἔδωσε ὁ Θεὸς καὶ ἀμέτρητη ἡ σοφία του.
     Ἔχω ἀκούσει μία διήγηση· κάποιος ρώτησε μιὰ φορά τοὺς φίλους του, ποὺ ὅλοι τους ἦταν ἄνθρωποι μορφωμένοι, ἂν θὰ τοὺς πήγαιναν ὅλους μαζὶ στὴ φυλακὴ καὶ θὰ τοὺς ἐπέτρεπαν νὰ ἔχουν μαζί τους μόνο ἕνα βιβλίο γιὰ ὅλους, ποιὸ βιβλίο θὰ διάλεγαν; Ὅλοι μαζὶ μὲ μιὰ φωνὴ τοῦ ἀπάντησαν· τὴν Βίβλο, βεβαίως.
      Γιατί ἡ Βίβλος ἔχει ἀξία ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἀπό ὅλα τὰ βιβλία, ποὺ γράφτηκαν ποτὲ ἀπό τούς ἀν-θρώπους, ἂν καὶ σ’ αὐτὰ ὑπάρχει σοφία. Διότι δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὰ ἀνθρώπινα βιβλία ἡ Ἁγία Γραφή, ποὺ γράφτηκε ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀνθρώπους, τοὺς φωτισμένους ἀπὸ τὸν Θεό. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ σπουδαίους ἁγίους συγγραφεῖς ὑπῆρξε ὁ ἅγιος ἀπόστολος Λουκᾶς. Ὁδηγός στὸ ἔργο του ἦταν γι’ αὐτὸν ἡ βαθειά του πίστη στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀμέτρητη ἀγάπη του πρὸς Αὐτόν.
      Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Λουκᾶς εἶχε ἀποκτήσει τὸν νοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ καρδιὰ του εἶχε γίνει ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸν φώτιζε καὶ τὸν ὁδηγοῦσε στὸ συγγραφικό του ἔργο. Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἔγραψε ὁ ἅγιος Λουκᾶς στὸ Εὐαγγέλιό του καὶ στὶς Πράξεις τῶν ἀποστόλων τὰ ἔγραψε ἐμπνευσμένος ἀπό τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει ἔργο μεγαλύτερο καὶ σπουδαιότερο ἀπ’ αὐτὸ ποὺ ἔκαναν οἱ ἀπόστολοι καὶ ἰδιαίτερα οἱ εὐαγγελιστές; Ἀσφαλῶς ὄχι. Γι’ αὐτὸ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ὀνομάζει τὸν ἀπόστολο Λουκᾶ οὐρανό, ἀστραπὴ καὶ φωστήρα.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)