Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012

THE CROSS

Σάββατον μετὰ τὰ Χριστούγεννα.

Εὐαγγέλιον: ὁμοίως, Σαβ. μετὰ τὰ Χρι­στούγεννα, «᾿Ηκολούθησαν τῷ ᾿Ιη­σοῦ ὄχλοι πολλοί»
(Μτθ. ιβ΄ 15-21).

15 καὶ
ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας,

16 καὶ
ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα μὴ φανερὸν ποιήσωσιν αὐτόν,

17 ὅπως
πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος·

18 ἰδοὺ
ὁ παῖς μου, ὃν ᾑρέτισα, ὁ ἀγαπητός μου, εἰς ὃν εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου·

θήσω τὸ
πνεῦμά μου ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ·

19 οὐκ
ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ.

20
κάλαμον συντετριμμένον οὐ κατεάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὐ σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ
εἰς νῖκος τὴν κρίσιν·

21 καὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσι.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

15 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως ἔμαθε τά σχέδιά τους καί ἀναχώρησε ἀπό ἐκεῖ. Καί τόν
ἀκολούθησαν πολλά πλήθη λαοῦ, κι αὐτός θεράπευσε ὅλους ὅσους ἦταν ἀσθενεῖς.

16 Καί τούς ἔδωσε ἔντονη προσταγή νά μήν τόν διαφημίσουν ὅτι κάνει τόσα
καί τέτοια θαύματα·

17 γιά νά πραγματοποιηθεῖ καί ἐπαληθευθεῖ ἐκεῖνο πού εἶχε προφητεύσει ὁ
Ἡσαΐας λέγοντας:

18 Νά ὁ ἀπεσταλμένος μου, τόν ὁποῖο διάλεξα, ὁ ἀγαπητός μου καί μονάκριβός
μου, στόν ὁποῖο εὐαρεστήθηκε ἡ ψυχή μου. Θά θέσω τό Πνεῦμα μου ἐπάνω του καί θά
ἀναγγείλει στά ἔθνη νέο τέλειο νόμο.

19 Δέν θά φιλονικήσει οὔτε θά βγάλει παράφορες κραυγές οὔτε θά ἀκούσει
κανείς τή φωνή του στίς δημόσιες πλατεῖες, ὅπως συμβαίνει μέ τούς δημαγωγούς,
πού ξεσηκώνουν τό λαό σέ θορυβώδη συλλαλητήρια γιά ἰδιοτελεῖς σκοπούς.

20 Δέν θά συντρίψει ψυχές πού μοιάζουν μέ τσακισμένο καλάμι, καί δέν θά
σβήσει καρδιές στίς ὁποῖες ὁ θεῖος φωτισμός κοντεύει νά σβήσει, ὥστε νά
μοιάζουν αὐτές μέ φιτίλι πού καπνίζει, μέχρι νά κάνει νικητή τό νόμο τοῦ Θεοῦ,
ὥστε αὐτός νά ἐπικρατήσει στίς καρδιές ὅλων.

21 Καί στό ὄνομά του ὡς Μεσσία καί Σωτήρα οἱ ἐθνικοί θά στηρίξουν τίς
ἐλπίδες τῆς σωτηρίας τους.