Ἐπιτέλους ἡ Ἑλλάδα σὲ ἀνάπτυξη!

545456

Ἀπίστευτο! Ἡ Κυβέρνηση βρῆκε τὸν τρόπο νὰ ἀνορθώσει τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ ἐπιτέλους ἡ Ἑλλάδα νὰ μπεῖ σὲ τροχιὰ ἀνάπτυξης. Πραγματικὸ θαῦμα!

Ποιὸς εἶναι ὁ τρόπος…; Μὰ πολὺ ἁπλός.

Μὲ νόμο ποὺ ἑτοιμάζει τὸ Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης τὰ ἐμπορικὰ καταστήματα θὰ μποροῦν νὰ εἶναι ἀνοιχτὰ καὶ τὶς Κυριακές, ὅλες τὶς Κυριακὲς τοῦ ἔτους!

Ἒ λοιπόν, ἀξίζουν θερμὰ συγχαρητήρια στὴν ξενόδουλη Κυβέρνηση! Οἱ φωτισμένοι ὑπουργοί της ἀνακάλυψαν ὅτι ἡ αἰτία γιὰ τὴν ὁποία ἡ ἐμπορικὴ κίνηση ἔχει σβήσει καὶ τὰ καταστήματα βάζουν λουκέτο κατὰ ἑκατοντάδες καὶ χιλιάδες, βρίσκεται στὸ ὅτι αὐτὰ εἶναι κλειστὰ τὶς Κυριακές…

Ἑπομένως, μᾶς λένε, ἂν δώσουμε τὴ δυνατότητα νὰ ἀνοίγουν καὶ τὶς Κυριακές, θὰ αὐξηθεῖ ἡ ἐμπορικὴ κίνηση καὶ ἡ οἰκονομία θὰ ἀναζωογονηθεῖ…

Μάλιστα! Τόσο ἁπλά…

Ἐμεῖς τί νὰ σᾶς ποῦμε; Μπράβο σας!

Κύριοι, εἶναι δυνατὸν νὰ εἶστε τόσο ἄσχετοι, ὥστε νὰ μὴν μπορεῖτε νὰ καταλάβετε σὲ τί ὀφείλεται ἡ ἐμπορικὴ ἐξαθλίωση τοῦ τόπου; Κανείς μας δὲν τὸ πιστεύει αὐτό. Κανείς μας δὲν πιστεύει ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ εἶστε τόσο ἀποκομμένοι ἀπὸ τὴν πραγματικότητα…

Τότε γιατί δὲν λέτε τὴν ἀλήθεια; Γιατί δὲν ὁμολογεῖτε ὅτι ἁπλῶς ἐκτελεῖτε ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν σας; Ὅτι ἀφοῦ χτυπήσατε κατάστηθα τὴν οἰκογένεια, ἀφοῦ πολεμήσατε μανιωδῶς τὴν πολυτεκνία καὶ δημιουργεῖτε τὴν Ἑλλάδα χωρὶς Ἕλληνες, ὅπως σᾶς εἶπε αὐτὸς ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἔρχεσθε τώρα νὰ ὁλοκληρώσετε τὸν δολοφονικὸ σχεδιασμὸ τῶν ἐπίδοξων νεκροθαφτῶν τῆς Ἑλλάδος.

Ὑπηρετεῖτε τὰ καταχθόνια σχέδια τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ καταργήσει τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς – αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια! Νὰ μὴν μποροῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ μὴν μπορεῖ ἡ οἰκογένεια νὰ χαρεῖ τὴν ἡμέρα τοῦ Κυρίου, νὰ καταστραφοῦν οἱ κοινωνικὲς σχέσεις. Ἡ χριστιανικὴ Κυριακὴ εἶναι ὁ ὑποχθόνιος στόχος σας. Καὶ τὸ ἀποδεικνύετε μὲ τὸ ὅτι σχεδιάζετε νὰ ἐπιτρέψετε στὰ καταστήματα νὰ εἶναι κλειστὰ τὴ Δευτέρα! Ἀνοιχτὰ τὴν Κυριακή… Κλειστὰ τὴ Δευτέρα!

Ἀπάτριδες, ἄθρησκοι, ἀσπόνδυλοι ἐκτελεστὲς νεοταξικῶν ἐντολῶν… Στοὺς νεοταξικοὺς πράκτορες καὶ ἐπίδοξους νεκροθάφτες ποὺ σφίγγουν τὴ θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὸ λαιμὸ τῶν Ἑλλήνων, τοὺς λέμε πὼς ματαιοπονοῦν. Δὲν θὰ μπορέσουν ποτὲ νὰ χαροῦν τὸν θάνατο τῆς Ἑλλάδας. Σὲ σᾶς δὲ τοὺς ἐντόπιους ὑποτακτικούς τους λέμε ὅτι θὰ ἀποτελέσετε τὴν ἐντροπὴ τῶν ἑπόμενων αἰώνων.

Θλιβερή, ἀξιοθρήνητη ἡγεσία!