ΜΗΝΥΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

«Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον

ἡ οὐκ ὠδίνουσα»

 

Ἡ σημερινὴ Κυριακὴ συμπίπτει μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης καὶ μᾶς μεταδίδει ἕνα ζωντανὸ μήνυμα παρηγοριᾶς καὶ ἐλπίδας. «Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται», ψάλλουμε στὸ Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς καὶ πανηγυρίζουμε τὸ θαῦμα ποὺ ἔζησαν οἱ δίκαιοι θεοπάτορες, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄτεκνοι, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἄκουσε τὶς προσευχές τους καὶ τοὺς χάρισε μία κόρη μοναδική: τὴν Παναγία, τὴν πρὸ αἰώνων προεκλεγμένη ἀπὸ ὅλες τὶς γενεὲς γιὰ νὰ γίνει ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ!

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸ σημερινὸ Ἀνάγνωσμα μᾶς καλεῖ νὰ εὐφρανθοῦμε μαζὶ μὲ τὸν προφήτη Ἡσαΐα, ποὺ λέγει: «Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα».

Ἂς δοῦμε λοιπὸν σὲ τί ἀναφέρεται ὁ προφητικὸς αὐτὸς λόγος καὶ ποιὸ εἶναι τὸ μήνυμα ἐλπίδας ποὺ δίνει καὶ στὴ δική μας ζωή.

1. Ἡ μητέρα Ἐκκλησία

Ὁ προφήτης Ἡσαΐας χρησιμοποιεῖ τὴν εἰκόνα τῆς στείρας ποὺ τελικὰ ἀπέκτησε πολλὰ παιδιά, γιὰ νὰ προφητεύσει ὅτι καὶ ἡ Ἱερουσαλήμ, ποὺ εἶχε λεηλατηθεῖ ἀπὸ τοὺς Χαλδαίους, κάποτε θὰ ἀποβεῖ πολυπληθὴς καὶ εὐτυχισμένη:

«Νὰ εὐφραίνεσαι ἐσύ, ποὺ ἤσουν στείρα καὶ δὲν γεννοῦσες παιδιά. Βγάλε τώρα φωνὴ καὶ κραύγασε μὲ πολλὴ χαρά, ἐσὺ ποὺ δὲν κοιλοπονοῦσες. Γιατὶ ἐνῶ ἤσουν ἔρημη ἀπὸ παιδιά, σήμερα τὰ παιδιά σου εἶναι περισσότερα ἀπὸ αὐτὴν ποὺ παρουσιαζόταν ὅτι ἔχει ἄνδρα».

Παράλληλα ὅμως, μὲ τὸ προφητικό του βλέμμα διακρίνει ἀπὸ μακριά – 800 περίπου χρόνια π.Χ. – τὸ ἐκπληκτικὸ θαῦμα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἕνα θαῦμα ποὺ συντελεῖται μέσα σ’ ὅλους τοὺς αἰῶνες καὶ στὴν ἐποχή μας. Διότι ἡ Ἐκκλησία πρὸ Χριστοῦ ἦταν στείρα.

Δὲν εἶχε παιδιά! Ὅλοι οἱ λαοὶ πίστευαν στὰ εἴδωλα ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν γνωρίσει τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ὅμως τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι ἀπὸ τοὺς εἰδωλολατρικοὺς λαοὺς προῆλθαν πολὺ περισσότερα παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀπ’ ὅ,τι μέσα ἀπὸ τὴν ἰουδαϊκὴ συναγωγή. Καὶ τὸ ἀκόμη πιὸ θαυμαστὸ εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία παρὰ τοὺς διωγμοὺς καὶ τὴ διαρκὴ πολεμικὴ ποὺ ὑφίσταται, παρὰ τὶς προκλήσεις τῆς ἁμαρτίας καὶ τὶς ἐπιθέσεις τῆς στρατευμένης ἀθεΐας ποὺ δέχεται, συνεχίζει νὰ ἐξαπλώνεται σ’ ὅλη τὴ γῆ! Λοιπόν, «εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα»! Νὰ εὐφραίνεσαι ἐσύ, ἡ Ἐκ κλησία, ἡ ὁποία πρὶν ἔλθει ὁ Χριστὸς καὶ πρὶν δοθεῖ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, ἤσουν στείρα καὶ δὲν γεννοῦσες παιδιά. Τώρα ὅμως κρατᾶς στὴν ἀγκαλιά σου ἀναρίθμητα τέκνα. Θαῦμα μοναδικὸ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας!

2. Τίποτε δὲν εἶναι ἀδύνατο

Ὡστόσο ἡ σημερινὴ ἑορτὴ τῆς θαυμαστῆς συλλήψεως τῆς ἁγίας Ἄννης μᾶς δίνει καὶ ἕνα ἰδιαίτερα προσωπικὸ μήνυμα ἐλπίδας: ἀκόμη κι ὅταν ὅλα ὁδηγοῦν σὲ ἀδιέξοδο, ὁ Θεὸς γνωρίζει νὰ δίνει λύσεις!

Ἡ ἁγία Ἄννα ἔγινε μητέρα, κι ἂς ἦταν στείρα καὶ προχωρημένη στὴν ἡλικία!

Γνωρίζουμε κι ἄλλες στεῖρες γυναῖκες στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ποὺ ἀπέκτησαν τέκνα μὲ θαυμαστὸ τρόπο: Ἡ Σάρρα τὸν Ἰσαάκ, ἡ ἄλλη ἁγία Ἄννα, ποὺ ἐπίσης ἑορτάζει σήμερα, τὸν προφήτη Σαμουήλ, ἡ Ἐλισάβετ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο. Πόση χαρὰ θὰ ἔνιωσαν ἀλήθεια οἱ ἅγιες αὐτὲς γυναῖκες ὅταν ὕστερα ἀπὸ πολλὰ χρόνια ἀτεκνίας ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδί! Τὴν ἴδια χαρὰ ἔχουν αἰσθανθεῖ ἀναρίθμητα ἄτεκνα ζευγάρια στὴ διάρκεια τῶν αἰώνων μέχρι καὶ σήμερα, ποὺ μὲ θαῦμα ἀξιώθηκαν νὰ ἀποκτήσουν παιδιά.

Ἂς μὴν ἀποθαρρυνόμαστε λοιπὸν ποτέ. Ὑπάρχει ἐλπίδα, διότι ὑπάρχει Θεός! Ἐ κεῖνος κυβερνᾶ. Εἴτε εἶναι οἰκονομικὲς δυσκολίες, εἴτε προβλήματα οἰκογενειακά, εἴτε ἀσθένειες ἢ ἄλλες δοκιμασίες, Ἐκεῖνος γνωρίζει τὸ συμφέρον μας κι ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐπιτελεῖ θαύματα τότε ποὺ κανεὶς δὲν τὸ περιμένει.

Ἀρκεῖ νὰ προσευχόμαστε μὲ πίστη καὶ ὑπομονὴ καὶ νὰ ἐμπιστευόμαστε στὰ χέρια Του ὅλη μας τὴ ζωή.

Ἡ Παρθένος Μαρία, ποὺ γεννήθηκε ἀπὸ τὴν ἁγία Ἄννα, ἦταν αὐτὴ ποὺ ἀξιώθηκε στὴ συνέχεια νὰ γεννήσει μὲ τρόπο ὑπερφυσικὸ τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Ἔτσι, τὸ θαῦμα ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα, ἡ σύλληψη τῆς ἁγίας Ἄννης, μᾶς ὁδηγεῖ σ’ ἕνα ἄλλο ἀσυγκρίτως μεγαλύτερο θαῦμα: τὴ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου. Τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων! Αὐτὸ τὸ ὕψιστο θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ προετοιμαζόμαστε αὐτὲς τὶς ἡμέρες νὰ ἑορτάσουμε.

Στὸ θεῖο Βρέφος τῆς Βηθλεὲμ στρέφουμε ὅλες τὶς ἐλπίδες μας!