Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

 athos_stayros

Εὐαγγέλιον:
ὁμοίως, 30 Νοεμ., (᾿Ιω. α΄ 35-52).

35 Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν
μαθητῶν αὐτοῦ δύο,

36 καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ
ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.

37 καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν
τῷ Ἰησοῦ.

38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς·

39 τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ραββί· ὃ λέγεται
ἑρμηνευόμενον διδάσκαλε· ποῦ μένεις;

40 λέγει αὐτοῖς· ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. ἦλθον οὖν καὶ
εἶδον ποῦ μένει, καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην· ὥρα ἦν ὡς δεκάτη.

41 ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο
τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ.

42 εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα
καὶ λέγει αὐτῷ· εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν· ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον Χριστός·

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

35 Τήν ἄλλη μέρα ὁ Ἰωάννης στεκόταν πάλι στό
συνηθισμένο μέρος πού κήρυττε, καί μαζί του ἦταν καί δύο ἀπό τούς μαθητές του.

36 Κι ἀφοῦ παρατήρησε μέ εὐλάβεια τόν Ἰησοῦ, πού τή
στιγμή ἐκείνη περπατοῦσε, εἶπε: Αὐτός εἶναι τό Ἀρνίο πού παρέδωσε ὁ Θεός
Πατέρας του νά θυσιαστεῖ γιά χάρη μας.

37 Οἱ δύο μαθητές τόν ἄκουσαν νά τό λέει αὐτό καί
ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ.

38 Στράφηκε τότε πίσω ὁ Ἰησοῦς, καί καθώς τούς εἶδε νά
τόν ἀκολουθοῦν σιωπηλοί, ἐνῶ εἶχαν μεγάλο πόθο νά τοῦ μιλήσουν, τούς εἶπε:

39 Τί θέλετε καί τί ζητᾶτε ἀπό μένα; Κι ἐκεῖνοι τοῦ
εἶπαν: Ραββί (πού σημαίνει Διδάσκαλε), ποῦ μένεις, γιά νά σέ ἐπισκεφθοῦμε καί
νά μιλήσουμε μαζί σου;

40 Κι αὐτός τούς εἶπε: Ἐλᾶτε τώρα καί δεῖτε ποῦ μένω.
Ἦλθαν λοιπόν καί εἶδαν ποῦ μένει, κι ἔμειναν κοντά του τήν ἡμέρα ἐκείνη. Ἡ ὥρα
μάλιστα πού συνάντησαν τόν Ἰησοῦ οἱ δύο μαθητές ἦταν περίπου δέκα ἀπό τήν
ἀνατολή τοῦ ἥλιου, δηλαδή τέσσερις τό ἀπόγευμα.

41 Ὁ ἕνας ἀπό τούς δύο αὐτούς μαθητές πού ἄκουσαν ἀπό
τόν Ἰωάννη τά ὅσα εἶπε γιά τόν Ἰησοῦ καί τόν ἀκολούθησαν, ἦταν ὁ Ἀνδρέας, ὁ
ἀδελφός τοῦ Σίμωνος Πέτρου.

42 Πρίν ὅμως ἀκόμη βρεῖ ὁ ἄλλος μαθητής τόν ἀδελφό
του, βρίσκει ὁ Ἀνδρέας πρῶτος τόν ἀδελφό του Σίμωνα καί τοῦ λέει: Βρήκαμε τόν
Μεσσία (ὄνομα πού σημαίνει Χριστός).