Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

kampanario

Εὐ­αγ­γέ­λιον: ἡμέ­ρας, Τρ. ια΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιθ΄
45-48).

45 Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
πωλοῦντας ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας

46 λέγων αὐτοῖς· γέγραπται ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος
προσευχῆς ἐστιν· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν.

47 Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾿ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ· οἱ δὲ
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι καὶ οἱ πρῶτοι τοῦ λαοῦ,

48 καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσουσιν· ὁ λαὸς γὰρ ἅπας
ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

45 Κατόπιν ὁ Ἰησοῦς μπῆκε στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ
κι ἄρχισε νά βγάζει ἔξω ἐκείνους πού πουλοῦσαν καί ἀγόραζαν,

46 λέγοντάς τους: Ἔχει γραφεῖ ἀπό τούς προφῆτες αὐτό
πού εἶπε ὁ Θεός, ὅτι ὁ οἶκος μου εἶναι οἶκος προσευχῆς· ἐσεῖς ὅμως τόν κάνατε
σπήλαιο πού μαζεύονται ληστές. Διότι ἐμπορεύεσθε καί χρησιμοποιεῖτε πλῆθος
ψέματα καί ἀπάτες γιά νά κλέψετε ὁ ἕνας τόν ἄλλο.

47 Καί ἐξακολουθοῦσε νά διδάσκει καθημερινά μέσα στό
ἱερό. Οἱ ἀρχιερεῖς ὅμως καί οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρεσβύ­τεροι τοῦ λαοῦ ζητοῦσαν
νά τόν ἐξοντώσουν,

48 ἀλλά δέν ἔβρισκαν τί νά κάνουν καί πῶς νά ἐκτελέσουν
τό ἐγκληματικό τους σχέδιο. Διότι ὅλος ὁ λαός, καθώς ἄκουγε τή διδασκαλία του,
κρεμόταν ἀπό τό στόμα του. Τόν ἄκουγε μέ πόθο πολύ καί τόν σεβόταν.