Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

aggeloi

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Δευτ. κϛ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Α΄ Τιμ. α΄ 1-7)·

1 Παῦλος, ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατ’ ἐπιταγὴν Θεοῦ
σωτῆρος ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν,

2 Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

3 Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν Ἐφέσῳ, πορευόμενος
εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶ μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

4 μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις,
αἵτινες ζητήσεις παρέχουσι μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν Θεοῦ τὴν ἐν πίστει·

5 τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς
καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

6 ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,

7 θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ
λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

1 Ἐγώ ὁ Παῦλος, ἀπόστολος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ δια­ταγή
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ σωτήρας μας, καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ
ἐλπίδα μας,

2 γράφω τήν ἐπιστολή αὐτή στόν Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος ἔγινε
γνήσιο πνευματικό μου παιδί μέ τήν πίστη στό κήρυγμά μου. Σοῦ εὔχομαι, Τιμόθεε,
νά ἔχεις χάρη, ἔλεος καί εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα μας καί ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό
τόν Κύριό μας.

3 Ὅπως σέ παρακάλεσα νά παραμείνεις στήν Ἔφεσο, ὅταν
πήγαινα στή Μακεδονία, τό ἴδιο σέ παρακαλῶ καί τώρα. Σέ παρακάλεσα τότε νά
παραμείνεις στήν Ἔφεσο, γιά νά παραγγείλεις σέ μερικούς νά μή διδάσκουν
αἱρετικές διδασκαλίες, διαφορετικές ἀπό τή διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου,

4 οὔτε νά ἀσχολοῦνται μέ μύθους καί ἀτέλειωτες
γενεαλογίες προγόνων ἤ μυθικῶν θεῶν. Αὐτές περισσότερο προκαλοῦν ἀνώφελες
συζητήσεις καί φιλονικίες παρά συντελοῦν στή διακονία τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων
μέσῳ τῆς πίστεως. 

5 Καί τό συμπλήρωμα καί ἐπιστέγασμα αὐτῆς τῆς
παραγγελίας μου εἶναι ἡ ἀγάπη πού προέρχεται ἀπό καθαρή καί ἀνιδιοτελή καρδιά
καί ἀπό συνείδηση ἀγαθή, ἐλεύθερη ἀπό κάθε τύψη, καί ἀπό πίστη εἰλικρινή καί
ἀληθινή. 

6 Ἀπό τίς ἀρετές ὅμως αὐτές ἔπεσαν ἔξω καί
ἀπομακρύνθηκαν μερικοί. Γι’ αὐτό καί παρεκτράπηκαν σέ μάταια καί ἀνώφελα λόγια
καί διδασκαλίες.

7 Θέλουν νά παρουσιάζονται ὡς διδάσκαλοι τοῦ νόμου,
καί δέν καταλαβαίνουν οὔτε ἐκεῖνα πού λένε, οὔτε ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα δίνουν
αὐθεντικές διαβεβαιώσεις.