Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012

ag_kathodos

Ἀπόστολος:
ἡμέρας, Σαβ. κδ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Κορ. ια΄ 1-6)·

1 Ὄφελον ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύνῃ· ἀλλὰ καὶ
ἀνέχεσθέ μου.

2 ζηλῶ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ζήλῳ· ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἑνὶ
ἀνδρί, παρθένον ἁγνὴν παραστῆσαι τῷ Χριστῷ·

3 φοβοῦμαι δὲ μήπως, ὡς ὁ ὄφις Εὔαν ἐξηπάτησεν ἐν τῇ
πανουργίᾳ αὐτοῦ, οὕτω φθαρῇ τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος τῆς εἰς τὸν
Χριστόν.

4 εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν οὐκ
ἐκηρύξαμεν, ἢ πνεῦμα ἕτερον λαμβάνετε ὃ οὐκ ἐλάβετε, ἢ εὐαγγέλιον ἕτερον ὃ οὐκ
ἐδέξασθε, καλῶς ἀνείχεσθε.

5 λογίζομαι γὰρ μηδὲν ὑστερηκέναι τῶν ὑπερλίαν
ἀποστόλων.

6 εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾿ οὐ τῇ γνώσει, ἀλλ᾿
ἐν παντὶ φανερωθέντες ἐν πᾶσιν εἰς ὑμᾶς.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

Μακάρι νά μοῦ δείχνατε ἀνοχή σέ κάποια μικρή ἀνοησία
πού θά κάνω μέ τό νά σᾶς διηγηθῶ τά ὅσα ὁ Κύριος κατόρθωσε μέσα ἀπό ἐμένα. Ἀλλά
ἔχω τή βεβαιότητα ὅτι μέ ἀνέχεσθε.

2 Διότι σᾶς ἀγαπῶ μέ ζηλοτυπία, σάν ἐκείνη μέ τήν
ὁποία ὁ πανάγαθος Θεός ἀγαπᾶ τούς ἀνθρώπους. Σᾶς ζηλεύω λοιπόν ὄχι γιά τόν
ἑαυτό μου ἀλλά γιά τόν Χριστό. Διότι σᾶς ἀρραβώνιασα μέ ἕναν ἄνδρα, μέ τόν
Χριστό, γιά νά παρουσιάσω τόν καθένα σας ὡς παρθένο ἁγνή σ’ αὐτόν· δηλαδή νά
παρουσιάσω τίς ψυχές σας ἁγνές καί καθαρές ἀπό κάθε πλάνη καί ἁμαρτία, ἑνωμένες
μέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη σέ μία πνευματική νύμφη, τῆς ὁποίας νυμφίος νά εἶναι
ὁ Χριστός.

3 Φοβᾶμαι ὅμως μήπως, ὅπως τό φίδι ἐξαπάτησε ἄλλοτε μέ
τήν πανουργία του τήν Εὔα, ἔτσι διαφθαροῦν οἱ σκέψεις σας καί χάσετε τήν
εἰλικρίνεια καί καθαρότητα πού ὀφείλουμε ὅλοι νά ἔχουμε πρός τόν νυμφίο μας
Χριστό.

4 Κι ἔχω τό φόβο αὐτό, διότι παρουσιάζεστε πρόθυμοι νά
ἀκοῦτε καί ἄλλους ἀδοκίμαστους διδασκάλους, ἀπέναντι στούς ὁποίους θά ἔπρεπε νά
ἤσασταν διστακτικοί. Διότι, ἐάν βέβαια ἐκεῖνος πού σᾶς ἔρχεται ὡς διδάσκαλος
κηρύττει ἄλλον Ἰησοῦ, τόν ὁποῖο ἐμεῖς

δέν σᾶς κηρύξαμε, ἤ ἄν μέ τό κήρυγμά του παίρνετε ἄλλα
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τά ὁποῖα δέν πήρατε, ἤ ἄλλο εὐαγγέλιο πού δέν
ἀκούσατε καί δέν δεχθήκατε, τότε καλά θά κάνατε νά ἀνεχόσασταν νά σᾶς διδάξει ὁ
ξένος αὐτός.

5 Τώρα ὅμως ποιός λόγος ὑπάρχει νά τόν ἀνέχεσθε;
Κανείς. Διότι πιστεύω ὅτι ἐγώ ὁ διδάσκαλος καί ἀπόστολός σας δέν ἔχω ὑστερήσει
σέ τίποτε καί δέν εἶμαι καθόλου κατώτερος ἀπό τούς ἀποστόλους πού εἶναι
ἐξαιρετικά διακεκριμένοι. 

6 Κι ἄν πάλι παραδεχθῶ ὅτι εἶμαι ἄπειρος στό λόγο καί
ὅτι τό ὕφος μου στερεῖται γλαφυρότητα καί ὀμορφιά, δέν εἶμαι ὅμως ἄπειρος στή
γνώση· ἀντιθέτως, σέ κάθε περίσταση καί διδασκαλία καί ἐνέργειά μας
ἀποδειχθήκαμε στίς σχέσεις μας μαζί σας ἴσοι μέ τούς ἄλλους ἀποστόλους.