Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012

kampanario

Εὐαγγέλιον:
ἡμέ­ρας, Πέμ. ζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ια΄ 47-ιβ΄ 1).

47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν,
οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.

48 ἄρα μαρτυρεῖτε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν
πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ
μνημεῖα.

49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν· ἀποστελῶ εἰς
αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξουσιν,

50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκχυνόμενον
ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,

51 ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ
ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται
ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως·
αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.

53 λέγοντος δὲ αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς ταῦτα ἤρξαντο οἱ
γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ
πλειόνων,

54 ἐνεδρεύοντες αὐτόν, ζητοῦντες θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ
στόματος αὐτοῦ, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ.

Εν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄ χλου ὡς
καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ πρῶτον· προσέχετε
ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις.

Ἑρμηνεία
Π.Ν. Τρεμπέλα

47 Ἀλίμονό σας, διότι κτίζετε τά μνημεῖα τῶν
προφητῶν  καί φαίνεστε ἔτσι ὅτι τό κάνετε
αὐτό ἀπό σεβασμό πρός τούς προφῆτες. Ἔχετε ὅμως κι ἐσεῖς τίς ἴδιες διαθέσεις μέ
τούς προγόνους σας. Διότι οἱ πατέρες σας καί οἱ πρόγονοί σας ὄχι μόνο δέν
ἔδειξαν κανένα σεβασμό σ’ αὐτούς, ἀλλά καί τούς σκότωσαν.

48 Ἄρα λοιπόν, ἀφοῦ δέν ἀποκηρύττετε τούς πατέρες σας
καί δέν συμμορφώνετε τή ζωή σας μέ τή διδασκαλία τῶν προφητῶν, γίνεστε μάρτυρες
κατηγορίας ἐναντίον τῶν ἀπεσταλμένων τοῦ Θεοῦ καί ἐπιδοκιμάζετε καί ἐγκρίνετε
τά ἔργα τῶν πατέρων σας. Διότι ἐκεῖνοι τούς σκότωσαν, κι ἐσεῖς θάβετε τούς
σκοτωμένους καί τούς κτίζετε τά μνημεῖα, συμπληρώνοντας ἔτσι τό ἔργο τῶν
πατέρων σας.

49 Κι ἐπειδή ἔχετε τίς ἴδιες φονικές διαθέσεις μέ τούς
πατέρες σας, γι’ αὐτό κι ἐγώ, πού εἶμαι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, εἶπα: Θά τούς στείλω
προφῆτες καί ἀποστόλους, καί θά κάνω τήν τελευταία προσπάθεια νά τούς σώσω,
ἀλλά αὐτοί θά σκοτώσουν μερικούς ἀπό τούς ἀπεσταλμένους μου αὐτούς καί θά
καταδιώξουν τούς ὑπολοίπους.

50 Κι ἔτσι θά ζητηθεῖ ἡ εὐθύνη ἀπό τή γενιά αὐτή, ἡ
ὁποία, ἀντί νά ἔλθει σέ συναίσθηση ἀπό τή μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, παρασύρεται σέ
ἔγκλημα φοβερότερο ἀπό τούς φόνους τῶν προγόνων της μέ τό θάνατο πού μοῦ
προετοιμάζει. Καί θά τιμωρηθεῖ αὐτή ἡ γενιά γιά τό αἷμα ὅλων τῶν προφητῶν πού
χύνεται ἐξακολουθητικά ἀπό τόν καιρό πού θεμελιώθηκε ὁ κόσμος·

51 ἀπό τό αἷμα δηλαδή τοῦ Ἄβελ, πού φονεύθηκε τά πρῶτα
χρόνια τῆς δημιουργίας τῶν ἀνθρώπων, μέχρι τό αἷμα τοῦ Ζαχαρία, πού φονεύθηκε
ἀνάμεσα στό  θυσιαστήριο καί στό ναό, σέ
τόπο δηλαδή ἅγιο, πού βεβηλώθηκε μέ τό ἔγκλημα αὐτό. Ναί, σᾶς βεβαιώνω ὅτι γιά
ὅλα τά αἵματα αὐτά θά ζητηθεῖ ἡ εὐθύνη ἀπό τή γενιά αὐτή.

52 Ἀλίμονο σέ σᾶς τούς νομοδιδασκάλους· διότι μέ τή
διεστραμμένη διδασκαλία σας σκοτίσατε τίς διάνοιες τῶν ἀνθρώπων καί τούς
ἀφαιρέσατε τό κλειδί τῆς γνώσεως (τό μέσο δηλαδή μέ τό ὁποῖο θά ὁδηγοῦνταν στή
γνώση τοῦ πραγματικοῦ δρόμου τῆς σωτηρίας). Ἔτσι λοιπόν κι ἐσεῖς δέν μπήκατε
στό δρόμο αὐτό πού θά σᾶς ἔφερνε στό Χριστό καί στή βασιλεία του, ἀλλά κι
ἐκείνους πού ἤθελαν καί προσπαθοῦσαν νά μποῦν τούς ἐμποδίσατε.

53 Κι ἐνῶ ὁ Ἰησοῦς τούς ἔλεγε αὐτά, ἄρχισαν οἱ
γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι νά ἐξοργίζονται μέ πικρία καί ἐμπάθεια ἐναντίον του
καί νά τοῦ ζητοῦν ἄμεσες καί πρόχειρες ἀπαντήσεις γιά πολλά ζητήματα τοῦ νόμου.

54 Καί μέ τά ἐρωτήματα καί τά θέματα αὐτά τόν
παραμόνευαν καί τοῦ ἔστηναν παγίδες, ζητώντας νά ἁρπάξουν μέ δόλο κάτι ἀπ’ τό
στόμα του πού νά μήν εἶναι σύμφωνο μέ τό νόμο, γιά νά τόν κατηγορήσουν. 

1 Στό μεταξύ, καθώς ἔλεγε ὁ Ἰησοῦς τούς λόγους αὐτούς,
συνάχθηκαν τόσo πολλά πλήθη λαοῦ, ὥστε οἱ ἄνθρωποι πατοῦσαν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Κι
ἄρχισε τότε νά μιλάει πρῶτα στούς μαθητές του καί νά τούς λέει: Προσέχετε τόν
ἑαυτό σας ἀπό τό κακό καί μολυσματικό προζύμι τῶν Φαρισαίων, δηλαδή ἀπό τήν
ὑποκρισία τους, ἡ ὁποία κάτω ἀπό τή φαινομενική ἀλήθεια καί ἀρετή ὑποκρύπτει
τήν πλάνη καί τή διαφθορά.