Τρίτη 30 Ὀκτωβρίου 2012

images46

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Κάλεσμα στό γαμήλιο δεῖπνο (γ)

    “Ποιός ἦταν ὁ δυστυχής ἐκεῖνος ἄνθρωπος πού ὁ βασιλιάς διέταξε νά τόν βγάλουν ἔξω στό σκοτάδι; Ἦταν αὐτός πού δέν εἶχε φορεσιά τοῦ γάμου. Ἐνῷ κλήθηκε στόν γάμο, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί συνδειπνοῦσε μαζί μέ τούς ἁγίους δέν εἶχε τό κατάλληλο ἔνδυμα, τήν χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, καί φοροῦσε ροῦχο καθημερινό καί ἄπλυτο. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἦταν βαπτισμένος, φωτισμένος καί ἁγιασμένος στό μεγάλο καί ἱερό μυστήριο τοῦ βαπτίσματος. Ἀλλά μετά λησμόνησε καί παραγνώρισε τήν δωρεά. Ἦταν κοινωνός τῆς ἀληθινῆς ζωῆς, ἀλλά τήν παραμέρισε καί παραδόθηκε στά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες πού ἄφησαν ἐπάνω τους τίς μαῦρες τους κηλῖδες. Τό ἔνδυμα τῆς ψυχῆς του ἦταν ἄπλυτο, δέν εἶχε μερίδιο στήν κοινωνία τῶν ἁγίων, γι’ αὐτό ἀποδοκιμάστηκε καί βάλθηκε στό «σκότος τό ἐξώτερον».
      Αὐτή θά εἶναι ἡ κοινή κατάληξη ἐκείνων τῶν χριστιανῶν πού, ἐνῷ εἶναι καλεσμένοι στό πνευματικό δεῖπνο, τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, εἰσέρχονται ἐκεῖ ἀπροετοίμαστοι. Περιφρονοῦν τήν δωρεά καί τήν χάρη τοῦ βαπτίσματος καί παρουσιάζονται ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ὄχι μέ τό ἔνδυμα γάμου, ἀλλά μέ ροῦχο σχισμένο καί σπιλωμένο ἀπό τήν ἁμαρτία.
      Ἕνα πολύ μεγάλο ποσοστό τῶν ἀνθρώπων δέν ἀνταποκρίνονται στό κάλεσμα πού τούς ἀπευθύνει ὁ Χριστός καί ἀρνοῦνται νά Τόν ἀκολουθήσουν. Περιφρονοῦν τίς ἐντολές του καί πορεύονται ἕνα δικό τους δρόμο, δουλεύουν στήν σάρκα, ὑποτασσόμενοι στά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου. Προτιμοῦν τά ἀγαθά αὐτῆς τῆς πρόσκαιρης ζωῆς ἀπό τήν συμμετοχή στό πνευματικό δεῖπνο στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
      Ὅλους τούς περιμένει αἰώνιος θάνατος. Κανένας ἀπ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους δέν θά μπορέσει νά γευθεῖ τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά γίνει κοινωνός τοῦ ἱεροῦ καί μυστικοῦ δείπνου τοῦ Χριστοῦ. Πολλούς ἀπ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἤδη σ’ αὐτή τήν ζωή βρίσκει ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ, ὅπως περιγράφεται στήν παραβολή τῶν βασιλικῶν γάμων. Ὁ Κύριος διαλύει τά δόλια τεχνάσματα πάνω στά ὁποῖα εἶναι οἰκοδομημένη ἡ εὐημερία καί ἡ καλοζωία αὐτῶν, πού προτίμησαν τήν καλοπέραση στή γῆ ἀπό τήν μακάρια ζωή στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
      Εὔχομαι νά μήν εἶναι κανείς ἀπό μᾶς σάν αὐτούς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά ὅλοι μας νά ἀξιωθοῦμε τῆς συμμετοχῆς στό μακάριο καί ἱερό δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ στήν Βασιλεία του. Καί κανείς ἀπό μᾶς νά μήν ἔχει τότε ἐπάνω του ροῦχο ἀκατάλληλο, σχισμένο καί ἄπλυτο, ἀλλά ὅλοι νά εἴμαστε ντυμένοι μέ ἔνδυμα γάμου. Ἀμήν.” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)