Πέμπτη 25 Ὀκτωβρίου 2012

images41

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονισμένου στὰ Γέργεσα (Μρ. 5, 1-20) (γ)

    «Δία τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι» (Ἐφ. 6, 13). Νὰ ἐνδυθοῦμε τὴν πανοπλία τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σταθοῦμε κατὰ τὴν πονηρὰ ἐκείνη ἡμέρα, ὅταν εἰσέλθουν στὴν καρδιά μας οἱ δαίμονες, σπέρνοντας μέσα της τὴν ὀργὴ καὶ τὸ μίσος κατὰ τοῦ πλησίον.
    «Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφύν ὑμῶν ἐν ἀλήθειᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης» (Ἐφ. 6, 14). Ἄς εἴμαστε πάντα ζωσμένοι μὲ τὴν ἀλήθεια, τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καὶ ντυμένοι μὲ τὸ θώρακα τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἁγιότητας. «Καὶ ὕποδησαμενοί τους πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. 6, 15). Καὶ νὰ εἴμαστε πάντα ἕτοιμοι, ὅπου καὶ νὰ πᾶμε, νὰ εὐαγγελιζόμαστε τὴν εἰρήνη καὶ ὄχι νὰ σπέρνουμε μίσος καὶ κακία.
    «Ἔπι πάσιν ἄναλαβοντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ὢ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι» (Ἐφ. 6, 16). Ἡ ἀσπίδα τῆς πίστεως, τῆς ἀτράνταχτης πίστεως στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ‘Αγια Τριάδα εἶναι αὐτὴ πάνω στὴν ὁποία σπᾶνε καὶ σβήνουν ὅλα τὰ βέλη ποὺ πετάει ὁ πονηρός.
     «Καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε (τῆς σωτηρίας ποὺ λάβαμε δωρεὰν ἀπὸ τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό) καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ὅ ἐστι ρῆμα Θεοῦ» (Ἐφ. 6, 17). Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὅταν ὁ σατανᾶς Τὸν πείραζε στὴν ἔρημο, ἀπέκρουε τὶς ἐπιθέσεις του μὲ τὸν λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι ἐκεῖνο τὸ σπαθί, μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦμε καὶ ἐμεῖς νὰ χτυπᾶμε καὶ νὰ νικᾶμε τὸν πολέμιο.
     «Διά πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν Πνεύματι» (Ἐφ. 6, 18). Ἡ προσευχὴ εἶναι ἡ καλύτερη προστασία ἀπὸ τοὺς δαίμονες.
     «Καὶ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων» (Ἐφ. 6, 18). Νὰ προσεύχεστε ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πλησίον, γιὰ τοὺς χριστιανοὺς ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται στὸ δρόμο τοῦ Χριστοῦ. «Καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοὶ δοθῆ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου» (Ἐφ. 6, 19). Ἀμήν.” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)