Τετάρτη 24 Ὀκτωβρίου 2012

ChrisPhoto_Chrisphoto_KEA3

Εὐαγγέλιον: Ὁμοίως· Τετάρτης ς΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Λουκ. ια΄ 9-13).

9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιχθήσεται.

11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; ἢ

καὶ ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ;

12 ἢ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ ᾠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον;

13 εἰ οὖν ὑμεῖς, ὑπάρχοντες πονηροί, οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἀγαθὸν τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν;

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

9 Ἀφοῦ λοιπόν ὅταν ζητᾶτε κάτι μέ ἐπιμονή ἀπ’ τούς συνανθρώπους σας αὐτό δέν μένει χωρίς ἀποτέλεσμα, γι’ αὐτό κι ἐγώ σᾶς λέω νά ζητᾶτε ἀπό τόν Θεό, καί θά σᾶς δοθεῖ αὐτό πού ζητᾶτε, ἀρκεῖ νά μήν εἶναι παράλογο ἤ βλαβερό γιά σᾶς. Νά ψάχνετε νά βρεῖτε αὐτό πού θέλετε, καί θά τό βρεῖτε, ἄν σᾶς εἶναι ὠφέλιμο. Νά χτυπᾶτε τή θύρα τῆς θείας προστασίας, καί θά σᾶς ἀνοιχθεῖ.

10 Διότι ὅποιος ζητᾶ ἀπό τόν Θεό παίρνει, κι ὅποιος ψάχνει βρίσκει, καί σ’ ὅποιον χτυπᾶ τή θύρα τῆς θείας προστασίας θά τοῦ ἀνοιχθεῖ αὐτή.

11 Ἄλλωστε, ποιός πατέρας ἀπό σᾶς, ὅταν τοῦ ζητήσει ὁ γιός του ψωμί, θά τοῦ δώσει πέτρα; Ἤ ὅταν τοῦ ζητήσει ψάρι, μήπως ἀντί γιά ψάρι θά τοῦ δώσει φίδι;

12 Ἤ κι ἄν τοῦ ζητήσει αὐγό, μήπως θά τοῦ δώσει σκορπιό ἀντί γιά αὐγό; 

13 Ἄν λοιπόν ἐσεῖς, ἐνῶ εἶστε ἀτελεῖς καί διεφθαρμένοι ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, γνωρίζετε νά δίνετε στά παιδιά σας ὠφέλιμα πράγματα, πόσο περισσότερο ὁ οὐράνιος Πατέρας θά δώσει ἀπό τόν οὐρανό τό Ἅγιον Πνεῦμα σ’ ὅσους τοῦ τό ζητοῦν; Κι ἀφοῦ θά δώσει τό Ἅγιον Πνεῦμα, πολύ περισσότερο θά δώσει τά ἄλλα ἀγαθά, πού εἶναι ἀσυγκρίτως μικρότερης ἀξίας.