Τετάρτη 24 Ὀκτωβρίου 2012

images40

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Περὶ τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονισμένου στὰ Γέργεσα (Μρ. 5, 1-20) (β)

     “Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε ὅτι δὲν ὑπάρχει οὔτε μία μέρα ποὺ οἱ δαίμονες δὲν θὰ προσπαθοῦσαν νὰ μᾶς ἀποστρέψουν ἀπὸ τὴν ὁδὸ τοῦ καλοῦ καὶ νὰ μᾶς παρασύρουν στὸν δρόμο τοῦ ψεύδους. Κάθε μέρα καὶ κάθε στιγμὴ μόνο αὐτὸ ἐπιδιώκουν, πλέκοντας τὸ δίχτυ τῆς πανουργίας μέσα στὴν καρδιά μας. Καὶ στὴ δική μας καρδιὰ κατοικοῦν, διότι καὶ ἐμεῖς δουλεύουμε σ’ αὐτούς. Χρειάζεται νὰ γνωρίζουμε πῶς μποροῦμε νὰ καταλάβουμε τὴν παρουσία τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων μέσα στὴν καρδιά μας. Διότι, ἂν δὲν μποροῦμε νὰ τοὺς ἐντοπίσουμε, πῶς μποροῦμε νὰ τοὺς πολεμᾶμε;
     Νὰ ξέρουμε ὅτι κάθε φορὰ πού μᾶς βασανίζει ἡ συνείδησή μας, αὐτὸ σημαίνει ὅτι μᾶς προειδοποιεῖ πὼς οἱ δαίμονες μᾶς ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς ἀλήθειας. 
Νὰ ξέρουμε ὅτι κάθε φορὰ ποὺ ὀργιζόμαστε καὶ μαλώνουμε μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, κάθε φορὰ ποὺ ἡ καρδιά μας γεμίζει μὲ ἀντιπάθεια καὶ μίσος, νὰ ξέρουμε ὅτι μέσα στὴν καρδιά μας ἐνεργοῦν οἱ δαίμονες. Νὰ κάνουμε ἀμέσως τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ καὶ νὰ ἀρχίσουμε τὴν πάλη ἐναντίον τους. 
      Νὰ ξέρουμε ὅτι κάθε φορὰ ποὺ ψευδολογοῦμε, συκοφαντοῦμε, κάνουμε καταγγελίες ἐναντίον κάποιου ἤ μὲ ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο προκαλοῦμε ζημιὰ στὸν πλησίον μας, νὰ ξέρουμε ὅτι στὴν καρδιά μας ἐνεργοῦν οἱ δαίμονες. 
      Ἄς σκεφτοῦμε αὐτὸ τὸν δαιμονισμένο στὰ Γέργεσα. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι καὶ ἐμεῖς βρισκόμαστε κάτω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων. Κάθε φορὰ ποὺ ἡ ψυχή μας εἶναι ταραγμένη, ὅταν αἰσθανόμαστε σὰν νὰ καίει μέσα στὴν καρδιά μας μία ἀκάθαρτη φλόγα καὶ νὰ μᾶς ἀφήνει ἡ εἰρήνη, νὰ ξέρουμε ὅτι οἱ δαίμονες κατοικοῦν μέσα στὴν καρδιά μας. 
      Νὰ εἴμαστε ξύπνιοι, νὰ προσέχουμε τὸν ἑαυτό μας, ἔχοντας μπροστά μας τὸ παράδειγμα τῶν ἁγίων.Αὐτοὶ διαρκῶς ἐπαγρυπνοῦσαν, δοκιμάζοντας κάθε στιγμὴ τὴν καρδιά τους καὶ φυλάγοντας μέσα της τὴν εἰρήνη. Ὁ συνεχὴς ἀγώνας κατὰ τῶν δαιμόνων εἶναι ἀπαραίτητος, νὰ τὸ θυμόμαστε πάντα.
      Νὰ μὴν ξεχνᾶμε καὶ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴν πρὸς Ἐφεσίους ἐπιστολὴ του·  «Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ» (Ἐφ. 6, 10).
      Στὴν πάλη μας μὲ τὰ ἀκάθαρτα πνεύματα ποὺ διαρκῶς ἀγωνίζονται ἐναντίον μας μία μόνο δύναμη ὑπάρχει  ὁ Κύριος καὶ τὸ κράτος τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ, ποὺ μπροστὰ Του λυγίζουν ὅλοι οἱ δαίμονες. «Ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου· ὅτι οὐκ ἐστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλά πρὸς τᾶς ἀρχάς, πρὸς τάς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφ. 6, 11-12). Ἀρχές, ἐξουσίες καὶ κοσμοκράτορες αὐτοῦ τοῦ αἰώνα ὁ ἀπόστολος ὀνομάζει τὸν διάβολο καὶ τοὺς δαίμονές του.” (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)