Δευτέρα 15 Ὀκτωβρίου 2012

images31

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῳ ἐστι» (γ)

     Στὴν πρὸς Κολοσσαεῖς ἐπιστολὴ του ὁ ἀπόστολος γιὰ νὰ προειδοποιήσει τοὺς χριστιανοὺς λέει· «Βλέπετε μὴ τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος σωματικῶς» (Κλ. 2, 89). Μᾶς λέει νὰ μὴν περιπλανόμαστε μὲ τὴν σκέψη μας ἐπιζητώντας τὴν σοφία τοῦ κόσμου. Ἡ ἀληθινὴ σοφία εἶναι ὁ Χριστός, διότι σ’ Αὐτὸν ὑπάρχει «τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος», Αὐτὸς εἶναι ἀληθινὸς Θεός, σαρκωμένος Λόγος. Σ’ Αὐτὸν καὶ μόνο σ’ Αὐτὸν νὰ ἐπιζητᾶμε τὴν σοφία, ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ ταπεινοὶ ἄνθρωποι, οἱ διὰ Χριστὸν σαλοί. 
     Ἀσφαλῶς δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ εἶναι σαλοὶ διὰ Χριστόν. Εἶναι χάρισμα ποὺ τὸ δίνει ὁ Θεὸς μόνο στοὺς ἐκλεκτούς του. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ὑπομένει αὐτὸ πού ὑπέμειναν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; Ποιὸς μπορεῖ μὲ τὸ ροῦχο σχισμένο καὶ μπαλωμένο νὰ κυκλοφορεῖ στοὺς δρόμους, νὰ περπατᾶ ξυπόλυτος τὸ χειμώνα ἐπάνω στὰ χιόνια; Ποιὸς μπορεῖ, φορώντας ἁλυσίδες ἐπάνω του νὰ περνᾶ τὶς νύχτες ἔξω ἀπὸ κάποια ἐκκλησία προσευχόμενος; Ποιὸς μπορεῖ νὰ ὑπομένει ἀγόγγυστα τούς ἐμπαιγμοὺς καὶ τὰ χτυπήματα;
     Ἐμεῖς μποροῦμε νὰ ἐφαρμόζουμε στὴν ζωή μας τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου ὄχι σ’ αὐτὸ τὸν ἀπόλυτο βαθμό, ὅπως τὸ ἔκαναν οἱ διὰ Χριστὸν σαλοί, ἀλλὰ μὲ ἕναν ἄλλο τρόπο. Γνωρίζοντας ὅτι ἡ σοφία αὐτοῦ τοῦ κόσμου εἶναι μωρία στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, ἄς μὴν παραδιδόμαστε στὴν φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη. Νὰ τὰ μελετᾶμε βέβαια, ὅπως τὸ ἔκαναν ἄλλωστε καὶ οἱ μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἦταν ἄνθρωποι πολὺ μορφωμένοι. Νὰ μελετᾶμε ἄλλα ὄχι νὰ ἱκανοποιούμαστε ἀπὸ αὐτά.
    Τὴν ἀνώτατη σοφία πρέπει νὰ τὴν ἐπιζητᾶμε μόνο στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, στὸ ἱερό του Εὐαγγέλιο, στὶς Πράξεις καὶ τὶς Ἐπιστολὲς τῶν Ἀποστόλων. Ἄς ἀκολουθήσουμε ὅλοι αὐτὴ τὴν ὁδό. Καὶ αὐτὴ θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ ὅπου λάμπει τὸ φῶς τῆς Αἰώνιας Ἀλήθειας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)