Σάββατο 13 Ὀκτωβρίου 2012

images29

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῳ ἐστι» (α)

    «Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός, ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι. γέγραπται γάρ· ὁ δρασσόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν καὶ πάλιν· Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσι μάταιοι» (Α’ Κο. 3, 18-20).
    Κανεὶς ἂς μὴν ἔχει μεγάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του, νὰ μὴν θεωρεῖ τὸν ἑαυτὸ του σοφὸ καὶ ἔξυπνο. Νὰ μὴν περηφανεύεται γιὰ τὴν μόρφωσή του. Ὅλα αὐτὰ εἶναι «σοφία τοῦ κόσμου τούτου». Ὅποιος θέλει νὰ εἶναι πραγματικὰ σοφὸς ἂς τὴν ἀφήσει καὶ ἂς γίνει μωρός.
    Πέστε μου, ποιὸς ἄλλος ἐκτὸς ἀπό τὸν ἀπόστολο Παῦλο θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ἕναν τέτοιο θαυμαστὸ λόγο; Ἂν θέλει κάποιος νὰ εἶναι σοφὸς ἂς γίνει μωρός. Λόγια παράδοξα ποὺ κρύβουν ὅμως μέσα τους τὴν θεία σοφία καὶ τὴν ἀλήθεια. 
     Ὑπῆρχαν πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ κατανοοῦσαν αὐτὰ τὰ λόγια κυριολεκτικά, καὶ ἐπειδὴ ἤθελαν νὰ εἶναι σοφοὶ ἐν Χριστῷ, σοφοὶ στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ, γίνονταν μωροὶ στὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ παρίσταναν τοὺς τρελοὺς καὶ ἀνόητους. Κυκλοφοροῦσαν στοὺς δρόμους ξυπόλυτοι, φορώντας μόνο τὸ πουκάμισο, καὶ οἱ ἄνθρωποι τοὺς περιγελοῦσαν γιὰ τὴν παράξενη συμπεριφορά τους. Πάντα εἶχαν ἀπό πίσω τους ἕνα κοπάδι παιδιὰ ποὺ τοὺς εἰρωνεύονταν καὶ τοὺς πετοῦσαν πέτρες. Ἦταν περιφρονημένοι καὶ κατατρεγμένοι καὶ κανεὶς δὲν ἤξερε πῶς καὶ ποὺ περνοῦσαν τὶς νύχτες τους. Συνήθως ἡ αὐγὴ τῆς ἑπόμενης ἡμέρας τοὺς ἔβρισκε μπροστὰ ἀπὸ κάποια ἐκκλησία μέσα στὴν ἀδιάλειπτη προσευχή. 
     Μέσα ἀπὸ τὴν δύσκολη αὐτὴ ζωή, τοὺς ἐμπαιγμοὺς καὶ τοὺς διωγμοὺς ἀποκτοῦσαν τὴν θεία χάρη ποὺ ὁ καρπὸς τῆς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἦταν καὶ ἡ διορατικότητά τους. Διάβαζαν τὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων σὰν σὲ ἕνα ἀνοιχτὸ βιβλίο. Προέλεγαν τὰ γεγονότα καὶ οἱ προφητεῖες τους ἐπαληθεύονταν. Ἀποκτοῦσαν τέτοια παρρησία καὶ τόλμη καὶ ἦταν τόσο ἐλεύθεροι ἀπὸ κάθε φόβο ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν, ὥστε μποροῦσαν νὰ κάνουν τὰ ἔργα ποὺ ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι οὔτε τολμᾶμε καὶ νὰ σκεφτόμαστε.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)