Τετάρτη 10 Ὀκτωβρίου 2012

images26

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Γιατί ὁ Κύριος μιλοῦσε μὲ παραβολές; (β)

    «Τὶς συζητήσεις περὶ τοῦ Θεοῦ, τοῦ θείου καὶ τοῦ καθαροῦ, τὶς ἀποστρέφονται. Δὲν ἀντέχουν ὅταν ἐλέγχονται οἱ ἁμαρτίες τους. Προτιμοῦν νὰ ζοῦν καὶ νὰ κινοῦνται στὶς κατώτερες σφαῖρες τὶς σαρκικῆς ζωῆς καὶ δὲν ἀντέχουν ὅταν τοὺς λένε πὼς ἡ ζωὴ τοὺς εἶναι σαρκική. Ὅταν ἀκοῦνε τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου ὑποφέρουν κοιτάζουν καὶ δὲν βλέπουν, τὸ βλέμμα τους ἀποστρέφουν καὶ τὰ ἀφτιὰ τοὺς βουλώνουν.
    Τί νὰ τοὺς κάνεις; Νὰ τοὺς ἀποκαλύπτεις τὰ μυστικὰ τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ εἶναι σὰν νὰ πετᾶς τὰ μαργαριτάρια στοὺς χοίρους. Ὁ θεῖος λόγος εἶναι γι’ αὐτοὺς ἀκατανόητος. Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου, ποὺ ἡ καρδιά τους ἔχει σκληρυνθεῖ, δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ ἀκοῦνε αὐτὸ τὸν λόγο. Τὸ νὰ τοὺς κηρύττεις τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι μάταιος κόπος. Πρῶτα πρέπει νὰ προσελκύσεις τὴν προσοχή τους καὶ νὰ τοὺς προκαλέσεις ἐνδιαφέρον.
   Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς βρῆκε τρόπο πῶς νὰ τὸ κάνει. Μιλοῦσε στοὺς ἀνθρώπους μὲ παραβολὲς Αὐτὰ τὰ μικρὰ διηγήματα τοὺς προκαλοῦσαν ἐνδιαφέρον. Τὰ ἄκουγαν μὲ προσοχὴ καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὰ καταλάβουν καὶ ὅταν δυσκολεύονταν ρωτοῦσαν αὐτοὺς ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ τοὺς τὰ ἐξηγήσουν  τοὺς ἀποστόλους δηλαδή. Καὶ οἱ ἀπόστολοι τοὺς ἔδιναν ἐξηγήσεις.
    Ὅταν ὁ Χριστὸς μιλοῦσε μὲ παραβολὲς ἡ διδασκαλία του ἔμπαινε βαθιὰ μέσα στοὺς σκληρόκαρδους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἔκανε νὰ σκέφτονται. Ὁ Κύριος ἔλεγε ὅτι ἡ καρδιὰ πρέπει νὰ κατανοεῖ τὰ ἐπουράνια. Οἱ ἄνθρωποι ἀντιλαμβάνονται τὴν ἀλήθεια ὄχι μόνο μὲ τὸν νοῦ τους ἀλλὰ πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα μὲ τὴν καρδιά τους  μὲ τὴν καθαρὴ καρδιά. Ἡ ἀλήθεια ἀποκαλύπτεται σ’ αὐτοὺς τῶν ὁποίων ἡ καρδιὰ διψᾶ τὴν ἀλήθεια.
     Ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ ἀνοίξουμε τὴν καρδιά μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, μὲ πόθο νὰ ἀκοῦμε τὸν λόγο του καὶ μὲ πόθο νὰ ἐπιζητᾶμε τὴν κατανόησή του. Ἂν τὸ κάνουμε θὰ πραγματοποιηθεῖ σὲ μᾶς ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ· «Ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται». Εὔχομαι μὲ τὴν δύναμη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ αὐξηθεῖ στὴν καρδιά μας ὁ θησαυρὸς τῆς χάριτος. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)