Σάββατο 21 Ἰουλίου 2012

images100

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (β)

    «Ὑπῆρχε τεράστια καὶ ἰσχυρὴ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ποὺ καθυπέταξε ὅλους τούς λαοὺς καὶ κυριαρχοῦσε σ’ ὅλο τὸν τότε κόσμο. Καὶ ποῦ εἶναι τώρα τὸ περίφημο αὐτὸ κράτος; Ὑπάρχει σήμερα; Ὄχι, ἀλλὰ καταστράφηκε καὶ ἀκολούθησε τὴν μοίρα τοῦ Ἀσσυροβαβυλωνιακοῦ βασιλείου.
    Καὶ σήμερα μπροστὰ στὰ μάτια μας γκρεμίστηκε καὶ μία ἄλλη μεγάλη αὐτοκρατορία ποὺ δὲν ἦταν χτισμένη πάνω στὸ ἀπαρασάλευτο θεμέλιο τῆς πίστεως στὸν Θεό. Τὸ κράτος αὐτὸ ἦταν σκληρὸ καὶ ἀπάνθρωπο καὶ εἶχε μοναδικὸ σκοπὸ νὰ κυριαρχήσει σ’  ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ ἦταν τὸ γερμανικὸ κράτος τοῦ Χίτλερ. Ἀλλὰ ἀφανίστηκε καὶ αὐτὸ πνιγμένο στὸ αἷμα. Βλέπετε πῶς καταστρέφονται τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων πού δὲν οἰκοδομοῦνται πάνω στὸν ἀκρογωνιαῖο λίθο, τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό; Πολὺ εὔκολα χαλᾶνε.
    Τὸ ἴδιο γίνεται καὶ στὴν ζωὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά. Πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ δὲν γνωρίζουν τὸ ὄνομά του·   ἐθνικοί, μουσουλμάνοι, ἑβραῖοι μπορεῖ νὰ προκύπτουν στὰ ἔργα τους. Ἀλλὰ ἡ  προκοπὴ αὐτὴ ἔχει παροδικὸ χαρακτήρα καὶ στὸ τέλος τὰ ἔργα τους καταστρέφονται. Χωρὶς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο του, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ κάνουμε τίποτα. Αὐτὸ ἰσχύει γιὰ τὰ ἔργα μας ποὺ κάνουμε, ἀλλὰ πρῶτα ἀπ’   ὅλα γιὰ τὴν πίστη μας. Πάντα πρέπει νὰ θυμόμαστε ὅτι οὔτε ἕνα ἀγαθὸ καὶ καλὸ ἔργο δὲν γίνεται μὲ τὶς δικές μας δυνάμεις, ἀλλὰ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Κυρίου καὶ ὅτι ὅλα τὰ καλὰ προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεό. Τὸν Κύριο πρέπει νὰ θυμόμαστε, Αὐτὸν νὰ εὐλογοῦμε καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε. Αὐτὸ εἶναι τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει πάντα νὰ ἔχουμε στὸ νοῦ μας.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)