Πέμπτη 19 Ἰουλίου 2012

images98

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» (γ)

    «Δὲν φερόμαστε σωστὰ στὸν πλησίον ὅταν βλέπουμε τὶς ἁμαρτίες του καὶ τὸν κρίνουμε μὲ χαιρεκακία. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς ἀπαγορεύει ὁ Κύριος. Μποροῦμε νὰ ἐνεργοῦμε μὲ τρόπο ἐντελῶς διαφορετικό. Δὲν πρέπει νὰ παραδεχόμαστε τὴν ἁμαρτία καὶ νὰ σιωπᾶμε, ἀλλά νὰ ἐλέγχουμε μὲ πραότητα καὶ ἀγάπη, χωρὶς χαιρεκακία καὶ μίσος. Μὲ σκοπὸ νὰ βοηθήσουμε τὸν ἄνθρωπο.
    Ἔτσι κάνουν αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν δοκάρι στὸ μάτι τους, ἄνθρωποι μὲ καθαρὴ καρδιά. Προσπαθοῦν μὲ πραότητα νὰ δώσουν στοὺς ἀνθρώπους νὰ καταλάβουν ὅτι πρέπει ν’   ἀφήσουν τὴν ἁμαρτωλὴ ζωή. Αὐτὸ λέγεται ἔλεγχος καὶ δὲν εἶναι καθόλου κατάκριση, διότι γίνεται μὲ σκοπὸ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς καὶ τὴ διόρθωση τοῦ ἀνθρώπου.
    Ὅποιος ἐνεργεῖ κάτ’ αὐτὸν τὸν τρόπο τηρεῖ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου. Ὁ Κύριος λέει·  ἂν ἁμαρτήσει ἀπέναντί σου ὁ ἀδελφός σου νὰ μὴν τὸ διαλαλεῖς παντοῦ καὶ νὰ μὴν τὸν ἐλέγχεις μπροστὰ σὲ ὅλους, ἀλλά  πρῶτα νὰ τοῦ πεῖς καὶ νὰ τὸν ἐλέγξεις κάτ’   ἰδίαν. Πές του, καὶ ἂν σὲ ἀκούσει κέρδισες τὸν ἀδελφό σου. Ἔτσι ὄχι μόνο σώζεις τὴν ψυχή του καὶ τὸν διορθώνεις, ἀλλά κερδίζεις καὶ τὴν καρδιά του. Ἂν δὲν θὰ σὲ ἀκούσει, πάρε μαζί σου δυὸ  τρεῖς μάρτυρες καὶ νὰ τὸν ἐλέγξεις μπροστά τους. Ἂν καὶ πάλι δὲν σὲ ἀκούσει πὲς στὴν Ἐκκλησία. Ἂν καὶ τὴν Ἐκκλησία θὰ παρακούσει νὰ εἶναι γιὰ σένα ὅπως ὁ εἰδωλολάτρης καὶ ὁ τελώνης.
    Ὅπως βλέπετε ὑπάρχουν διάφοροι τρόποι νὰ ἐλέγχουμε τὰ παραπτώματα τοῦ πλησίον μας. Ἕνας εἶναι νὰ κρίνουμε αὐστηρὰ μὲ μίσος καὶ θυμό. Καὶ ἄλλος εἶναι νὰ ἐλέγχουμε μὲ ἀγάπη καὶ πραότητα. Γι’  αὐτὸ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς λέει·   «Ἐν ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε κριθήσεσθε» (Μθ. 7, 2). Ποιὸς καὶ ποῦ θὰ μᾶς κρίνει; Αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Κύριος στὴν φοβερά του Κρίση.  Ἂν στὴν ζωή μας ἐνεργοῦμε σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου καὶ μετρᾶμε τοὺς ἄλλους μὲ τὸ μέτρο τῆς ἀγάπης, τοῦ ἐλέους καὶ τῆς εὐσπλαχνίας, τότε καὶ Αὐτὸς στὴν Κρίση του θὰ μᾶς μετρήσει μὲ τὸ ἴδιο μέτρο. Ἂν μὲ ἐπιείκεια ἐλέγχουμε τὶς ἁμαρτίες τῶν ἄλλων, τότε καὶ ὁ Κύριος θὰ εἶναι ἐπιεικὴς στὶς δικές μας ἁμαρτίες.  Ἂν ὅμως μετρᾶμε μὲ τὸ μέτρο τοῦ μίσους καὶ τῆς χαιρεκακίας καὶ κοινολογοῦμε τὰ σφάλματα τῶν ἀδελφῶν, τότε καὶ σὲ μᾶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς θὰ ἀνταποδώσει μὲ τὸ ἴδιο μέτρο κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεώς του.
     Τὸ πρῶτο καὶ τὸ σπουδαιότερο ποὺ πρέπει νὰ προσέχουμε εἶναι νὰ βλέπουμε τὸ δοκάρι στὸ δικό μας μάτι, νὰ βλέπουμε καὶ νὰ κρίνουμε τὶς δικές μας ἁμαρτίες καὶ νὰ εἴμαστε ἐπιεικεῖς στὶς ἁμαρτίες τοῦ πλησίον, νὰ τὶς βλέπουμε σὰν σκουπιδάκι στὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ. Τότε καὶ ὁ Κύριος κατὰ τὴν φοβερὰ ἡμέρα τῆς Κρίσεώς του θὰ εἶναι ἐπιεικὴς ἀπέναντί μας. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)