Σάββατο 7 Ἰουλίου 2012

images88

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

Ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν πνευματικὴ τύφλωση γίνεται σταδιακὰ (δ)

    «Ἔλαβαν τόσο πλούσια τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ μποροῦσαν νὰ διαβάζουν τὴν καρδιὰ καὶ τὶς σκέψεις τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ὅσιος Σεραφεὶμ ὅταν κάποιος τὸν ἐπισκεπτόταν, πρὶν ἀνοίξει ὁ ἄνθρωπος τὸ στόμα του, ἤξερε τί προβλήματα ἔχει καὶ τί θέλει νὰ ρωτήσει καί, χωρὶς νὰ περιμένει τὴν ἐρώτηση, ἔδινε τὴν ἀπάντηση, καὶ μ’  αὐτὸ προξενοῦσε πολλὴ ἔκπληξη στὸν ἐπισκέπτη. Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ δύναμη τῆς πνευματικῆς ὁράσεως ποὺ ἔχουν οἱ ἅγιοι. 
    Καὶ ὅμως ἡ δύναμη τῆς πνευματικῆς ὁράσεως ποὺ θὰ μᾶς δοθεῖ τότε, ὅταν θὰ δοῦμε τὸν Θεὸ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο στὴν βασιλεία του, θὰ εἶναι ἀσύγκριτα πιὸ μεγάλη. Κοιτάξτε τί λέει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰωάννης στὴν πρώτη καθολικὴ ἐπιστολή του· «Ἀγαπητοί, νῦν τέκνα Θεοῦ ἐσμεν, καὶ οὔπω ἐφανερώθη τί ἐσόμεθα·  οἴδαμεν δὲ ὅτι ἐὰν φανερωθῆ, ὅμοιοι αὐτῷ ἐσόμεθα, ὅτι ὀψόμεθα αὐτὸν καθὼς ἐστι» (Α΄  Ἰω. 3, 2). Βλέπετε, ὅταν στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ θ’  ἀνοίξουν πλήρως τὰ μάτια τῆς ψυχῆς μας θὰ δοῦμε τὸν Θεὸ πρόσωπο πρὸς πρόσωπο καὶ θὰ ἔχουμε ἀκατάπαυστη κοινωνία μαζί Του. Συνεχῶς θὰ γινόμαστε ὅμοιοι μ’  Αὐτὸν καὶ ὁ νοῦς καὶ ἡ καρδιά μας θὰ τελειοποιοῦνται ἀδιάκοπα.
    Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος περισσότερο ἀπό ὅλους τοὺς ἄλλους ἁγίους εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ πεῖ ὅτι ἔχει νοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὅμως στὴν πρώτη πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ του λέει·  «Βλέπομεν γὰρ ἄρτι δι’  ἔσοπτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον» (Α΄ Κορ. 13, 12). Ἀκόμα καὶ αὐτὸς λέει ὅτι βλέπει ἀμυδρῶς ἀλλὰ μετά, ὅταν θὰ παρουσιαστοῦμε ἐνώπιόν Του, θὰ Τὸν δοῦμε καθαρά, πρόσωπο πρὸς πρόσωπο.
    Πῶς λοιπὸν ἕνας ἄνθρωπος καὶ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα συνολικὰ ξαναποκτοῦν τὴν πνευματική τους ὅραση; Ἀργὰ καὶ σταδιακὰ ὅπως ξαναπόκτησε τὴν σωματική του ὅραση ὁ τυφλός του Εὐαγγελίου. Προχωρᾶμε βῆμα  βῆμα ὥσπου νὰ φτάσουμε στὴν κατάσταση ποὺ τὸ μάτι τῆς ψυχῆς μας θὰ βλέπει καθαρά. Ὅλοι πρέπει νὰ ἀναζητᾶμε τὴν θεραπεία τῆς πνευματικῆς μας τυφλώσεως καὶ νὰ ἱκετεύουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς ἀνοίξει τὰ μάτια.
    Εὔχομαι νὰ χαρίσει καὶ σὲ σᾶς ὁ Κύριος τὴν πνευματικὴ ὅραση. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)