Παρασκευή 29 Ἰουνίου 2012

images80

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Πῶς πρέπει νὰ ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστὸ» (β)

    «Ὑπῆρχαν ἅγιοι ποὺ ζοῦσαν σὲ συνθῆκες ἀφάνταστα δύσκολες, σὲ τόπους ἄγριους, χωρὶς νὰ τοὺς φροντίζει κανείς. Καὶ κανεὶς ποτὲ δὲν μπόρεσε νὰ μάθει ποῦ κατοικοῦν. Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος ὁ Σιναῒτης, λόγου χάρη, ὅλη τὴν ζωὴ του ἔτρωγε ἄγρια χόρτα καὶ αὐτὸ δὲν ἔβλαψε καθόλου τὸ σῶμα του. Ἔζησε πολλὰ χρόνια καὶ ἔλαβε πλούσια χαρίσματα τοῦ  Ἁγίου Πνεύματος. Καὶ ὑπῆρχαν πολλοὶ σὰν αὐτόν.
    Ὅταν ἀκολουθοῦμε τὸν Χριστὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπομείνουμε ὕβρεις, διωγμοὺς καὶ στερήσεις. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει·  «Πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β· Τιμ. 3, 12). Ὑπάρχουν στὴν ἐποχή μας πάρα πολλοὶ ἄνθρωποι ποὺ μισοῦν τὸν Χριστό. Καὶ γι’  αὐτοὺς ποὺ θέλουν ν’  ἀκολουθήσουν τὸν Κύριο ὁ δρόμος εἶναι ἰδιαίτερα δύσκολος καὶ ἀκανθώδης.
    Ὁ πρῶτος ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους γιὰ τοὺς ὁποίους γίνεται λόγος στὴν παραπάνω εὐαγγελικὴ περικοπή, πρὶν ἀκολουθήσει τὸν Χριστό, ἤθελε πρῶτα νὰ θάψει τὸν πατέρα του. « Ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς·  σὺ δὲ ἀπελθών διάγγελε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ», τοῦ ἀπάντησε ὁ Κύριος. Σὲ κάποιον μπορεῖ τὰ λόγια αὐτὰ νὰ φαίνονται σκληρά. Πῶς μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νὰ μὴν θάψει τὸν πατέρα του; Ὅμως τὸ εἶπε ὁ Κύριος καὶ τὰ λόγια του δὲν μποροῦν νὰ εἶναι σκληρὰ ἀλλὰ εἶναι ἀλήθεια.
    Ἐδῶ ὑπάρχει ἄλλη λογικὴ καὶ πρέπει νὰ τὸ δοῦμε πνευματικά. Ὁ Κύριος δὲν εἶναι σκληρόκαρδος καὶ ἄσπλαχνος γιὰ νὰ μὴν ἀφήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ πάει νὰ θάψει τὸν πατέρα του. Τὴν ἀπάντησή του, ὅπως εἶπα, πρέπει νὰ τὴν δοῦμε πνευματικά. Τὸ νόημα εἶναι αὐτό· θέλεις νὰ μὲ ἀκολουθήσεις, τότε ἄφησε τὶς φροντίδες γιὰ τὰ νεκρὰ καὶ φθαρτά, στρέψε τὴν σκέψη σου πρὸς τὸν Θεό, ἄφησε τὴν ἁμαρτωλὴ αὐτὴ γῆ, ὕψωσε τὴν καρδιά σου πρὸς τὰ ἄνω, πάψε νὰ σκέφτεσαι τὰ ἔργα τῶν νεκρῶν καὶ πήγαινε νὰ κηρύττεις τὸ Εὐαγγέλιο.
    Πρῶτα  πρῶτα τὰ λόγια αὐτὰ ἀπευθύνονται σὲ μᾶς τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νὰ ἀπομα-κρύνουμε ἀπὸ τὴν ζωή μας ὁποιαδήποτε νεκρὰ ἔργα, νὰ στρέψουμε τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας πρὸς τοὺς οὐρανούς, πρὸς τὰ πνευματικά, νὰ σκεφτόμαστε τὰ ἐπουράνια καὶ ὄχι τὰ γήινα καὶ φθαρτά, ὅπως μας τὸ λέει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος. Πρέπει νὰ περιφρονήσουμε τὰ νεκρὰ ἔργα τοῦ κόσμου ἀφήνοντας τοὺς νεκροὺς νὰ θάψουν τοὺς νεκρούς τους. Ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν τῷ πνεύματι εἶναι πάρα πολὺ μεγάλος. Ἄς ἀφήσουμε αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ νεκρά τους ἔργα ἀλλὰ ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ εἴμαστε μακριὰ ἀπ’  αὐτά.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)