Τετάρτη 27 Ἰουνίου 2012

images78

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (β)

    «Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς μαθητές του· «Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. Καὶ ἐροῦσιν ὑμῖν· ἰδοὺ ὧδε, ἰδοὺ ἐκεῖ· μὴ ἀπέλθητε μηδὲ διώξητε. Ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ’ οὐρανὸν εἰς τὴν ὑπ’ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ» (Λκ. 17, 22-24). Αἰφνίδια καὶ συνταρακτικὴ θὰ εἶναι ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Θὰ ἔλθει τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ περιμένουν. Τὴν ἥμερα ἐκείνη γνωρίζει μόνο ὁ οὐράνιος Πατέρας. 
    Ἀλλὰ πρὶν ἀστράψει ἡ ἀστραπὴ τῆς Δευτέρας Παρουσίας πρέπει ὁ Χριστός, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο του, «πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης» (Λκ. 17, 25). Γιὰ ποιὰ πάθη μιλάει ἐδῶ ὁ Κύριος; Γιὰ τὸν σταυρικὸ θάνατο; Ὄχι. Γιὰ ἄλλα πάθη καὶ βάσανα ποὺ θὰ ὑποστεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους μετὰ τὴν ἔνδοξη Ἀνάληψή του καὶ μέχρι τὴν Δευτέρα Παρουσία. Γνώριζε καλὰ ὁ Κύριος ὅτι θὰ ἀποδοκιμαστεῖ ἀπό τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων καὶ ὅτι θὰ Τὸν βασανίζουν οἱ ἄνθρωποι μὲ τὶς ἁμαρτίες τους. Πληγώνουν οἱ χριστιανοὶ τὴν καρδιά Του. Τὴν πληγώνουν μὲ τοὺς πολέμους ποὺ ἔχουν μεταξύ τους, τὴν πληγώνει ὁ καθένας μας μὲ τὴν ζωὴ του· μὲ τὶς ἁμαρτωλὲς πράξεις, τοὺς κακοὺς λογισμοὺς καὶ τὰ ἄσχημα λόγια. Τὴν πληγώνουμε ὅταν γινόμαστε δοῦλοι τῶν παθῶν.
    Γι’ αὐτὰ λοιπὸν τὰ πάθη μιλάει ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Ἡ ἀνθρωπότητα στὴν πλειοψηφία της Τὸν ἀρνήθηκε. Ἐμεῖς ποὺ εἴμαστε μικρὸ ποίμνιό Του νὰ προσπαθοῦμε νὰ μὴν Τὸν πληγώνουμε. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξει. Ἀμήν.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)