Τρίτη 26 Ἰουνίου 2012

images77

«Ἁγίου Λουκᾶ Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας Λόγοι καί Ὁμιλίες τόμος Β΄»

«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (α)

    «Ἐπερωτηθείς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καὶ εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ μετὰ παρατηρήσεως, οὐδὲ ἐροῦσιν· ἰδοὺ ὧδε ἤ ἰδοὺ ἐκεῖ·  ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστιν» (Λκ. 17, 20-21).
    Εἶναι πάρα πολὺ σημαντικὸ νὰ θυμόμαστε πάντα ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας. Πολλὲς φορὲς ἄνθρωποι ἁπλοὶ καὶ ἀγράμματοι δὲν ἔχουν σωστὴ ἀντίληψη γιὰ τὸ τί εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ εἰκόνα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ποὺ ἒχουν στὸ νοῦ τους πιὸ πολὺ μοιάζει μ’ αὐτὴ ποὺ ἒχουν οἱ μουσουλμάνοι. Γι’ αὐτοὺς ἡ αἰώνια ζωὴ εἶναι ἡ ζωὴ μέσα σ’ ἕναν ὄμορφο κῆπο μὲ ἀσωτεῖες καὶ πλούσια ἐδέσματα. Ἡ ἀντίληψή τους αὐτὴ εἶναι καθαρὰ ὑλιστική.
    Ὁ Χριστὸς εἶπε ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι μέσα μας. Αὐτὴ δὲν ἔρχεται «μετὰ παρατηρήσεως» ἄλλα ἀθόρυβα καὶ ἀπαρατήρητα καὶ ἤδη ὑπάρχει στὶς καρδιὲς τῶν δικαίων ἀνθρώπων, τῶν ἁγίων του Θεοῦ. Γι’ αὐτοὺς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐδῶ στὴ γῆ. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται ἐκεῖ ὅπου βασιλεύει ὁ Θεός, καὶ τὸ νὰ ζοῦμε στὴ βασιλεία αὐτὴ σημαίνει νὰ ζοῦμε ἐκεῖ ὅπου κυριαρχεῖ ὁ Θεός. Χῶρος ὅπου ζοῦμε τὴν μυστικὴ ζωὴ τοῦ Πνεύματος εἶναι ἡ καρδιά μας. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ στὴν καρδιά μας ἐνοικεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τότε πραγματοποιεῖται ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ· «ἐὰν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὁ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτόν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα καὶ μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσομεν» ( Ἰω. 14, 23).
    Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ στὴν καρδιὰ τοῦ δικαίου ἀνθρώπου ἐνοικήσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μπαίνει αὐτὸς στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρίσκεται μέσα στὴν καρδιὰ του ὅπου κατοικεῖ καὶ βασιλεύει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν ἔρχεται ξαφνικά, μὲ ἕναν τρόπο θορυβώδη ἀλλά ἀπαρατήρητα. Εἶναι ἥσυχη ἡ ἐπέλευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ ἐνοίκησή τοῦ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου. Ἔρχεται ἀθόρυβα, ἥσυχα καὶ ἤρεμα καὶ δὲν μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε πῶς ἔρχεται. Γιὰ τοὺς ἁγίους Σεραφεὶμ τοῦ Σαρώφ, Σέργιο τοῦ Ράντονεζ, Ἀντώνιο καὶ Θεοδόσιο τοῦ Κιέβου ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἄρχισε ἐδῶ στὴ γῆ διότι ἔκαναν τὴν καρδιὰ τους κατοικητήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.» (Τά κείμενα τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ πού δημοσιεύονται σέ συνέχειες στήν ἱστοσελίδα μας εἶναι παρμένα ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»)