Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

images43

Νά φροντίζουμε γιά τή σωτηρία τῶν συνανθρώπων μας

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Λόγος εἰς τούς ἀνδριάντας ιστ΄PG 49, 170-172

ΚΕΙΜΕΝΟ

    «Λοιπὸν ὑμᾶς καὶ ἑτέρων διδασκάλους εἶναι χρὴ καὶ καθηγητάς, καὶ φίλους τοὺς πλησίον, καὶ τοὺς οἰκέτας δὲ τοὺς συνδούλους, καὶ νέους τοὺς ὁμήλικας λαμβάνειν καὶ παιδεύειν καὶ ἐνάγειν.Ὅρα εἴ τίς σοι χρύσινον ἕνα καθ’ ἕκαστον διορθούμενον ἄνθρωπον ἐπηγγείλατο, οὐ πᾶσαν ἂν ἐποιήσω σπουδήν, καὶ διημέρευες προσε-δρεύων, πείθων, παρακαλῶν; Νῦν δὲ οὐχ ἕνα χρύσινον, οὐδὲ δέκα, οὐδὲ εἴκοσι, καὶ ἑκατόν, καὶ χιλίους, οὐδὲ γῆν ὁλόκληρον ὑπισχνεῖταί σοι τῶν πόνων τούτων ἀμοιβὴν ὁ Θεός· ἀλλ’ ὃ τοῦ κόσμου παντὸς μεῖζόν ἐστι, τοῦτό σοι δίδωσι, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν».

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ

    Λοιπόν, ἐσεῖς πρέπει νὰ εἶστε καὶ ἄλλων ἀνθρώπων διδάσκαλοι καὶ καθοδηγοί, ὥστε καὶ οἱ φίλοι τοὺς δικούς τους καὶ οἱ δοῦλοι τοὺς συνδούλους καὶ οἱ νέοι τοὺς συνομηλίκους τους νὰ τοὺς παίρνουν καὶ νὰ τοὺς παιδαγωγοῦν καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύουν. Ἆραγε, ἂν κάποιος σοῦ ὑποσχόταν νὰ σοῦ δίνῃ ἕνα χρυσὸ νόμισμα (μία λίρα) γιὰ κάθε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ διορθώνῃς, δὲν θὰ ἔδειχνες κάθε φροντίδα καὶ δὲν θὰ παρέμενες ὅλη τὴν ἡμέρα κοντά του προσπαθῶντας νὰ τὸν πείσῃς καὶ παρακαλῶντας τον νὰ σὲ ἀκούσῃ; Τώρα ὅμως ὁ Θεὸς γι’ αὐτοὺς τοὺς κόπους σου δὲν σοῦ ὑπόσχεται ἁπλῶς ἕνα χρυσὸ νόμισμα, οὔτε δέκα, οὔτε εἴκοσι καὶ ἑκατὸ καὶ χίλια, ἀλλὰ σοῦ δίνει αὐτὸ ποὺ εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο, τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.