Κυριακή 13 Μαΐου 2012

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

   “Προσέχετε λαός μου, τῷ νόμῳ μου, κλίνατε τό οὖς ὑμῶν εἰς τά ρήματα τοῦ στόματός μου”.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    “Προσέχετε, ὦ λαέ μου Ἰσραήλ, εἰς τήν διδασκαλίαν μου, ἥτις πρέπει νά γίνῃ νόμος ρυθμίζων τήν ζωήν σου, κλίνατε καί ἀνοίξατε τά ὦτα σας εἰς τούς λόγους μου” ( Ἀπό τήν “Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας”, τ. 10ος, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

   Ὁ ἄνθρωπος δίνει προσοχή σέ πολλά πράγματα. Ἐνδιαφέρεται καί ἐξετάζει καί ἐρωτᾶ καί ἀκούει πολλά. Ἐκεῖνο ὅμως, πού δέν προσέχουν οἱ πολλοί, ἐνῶ ἀξίζει ὅλη τήν προσοχή μας, εἶναι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἀδιαφοροῦν γιά τό νόμο τοῦ Θεοῦ καί δέν ζητοῦν νά μάθουν τί θέλει καί τί ζητεῖ ἀπό ἐμᾶς ὁ Θεός. Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι μέ τόν νόμο αὐτό μᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἄπειρος Δημιουργός καί Πατέρας μας. Μᾶς ὀμιλεῖ μέ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη ἀνυπολόγιστη, γιά νά μᾶς δείξει τό δρόμο τῆς εὐτυχίας. Ἐν τούτοις οἱ πολλοί κάθε ἄλλο προσέχουν καί ἐξετάζουν, παρά τόν νόμο τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δέν παύει νά φωνάζει καί νά μᾶς συμβουλεύει. Λαέ μου, πρόσεχε στόν νόμο μου. Ἄκουσε μέ προσοχή σέ ὅσα λέγω καί παραγγέλλω. Ἄν λοιπόν πιστεύουμε στόν Θεό καί θέλουμε νά ἔχουμε σχέση μαζί του, πρέπει νά ἐνδιαφερθοῦμε γιά τό νόμο του. Ὄχι μόνο νά τόν σπουδάζουμε, ἀλλά καί νά ὑπακοῦμε σ’ αὐτόν χωρίς δισταγμό καί μέ κάθε προθυμία ( Ἀπό τό βιβλίο “Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας”, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).