Πέμπτη 10 Μαΐου 2012

images29

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός.

«Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 99

Γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

 Ὀφείλουμε νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀντίχριστος πρέπει νὰ ἔλθει. Καθένας βέβαια  πού δὲν παραδέχεται ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὸς ὁ ἴδιος, δὲν ἔχει  σαρκωθεῖ, ὅτι δὲν εἶναι τέλειος Θεὸς καὶ δὲν ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος  παραμένοντας Θεός, αὐτὸς εἶναι ἀντίχριστος. Ὅμως ἰδιαίτερα καὶ ξεχωριστὰ  Ἀντίχριστος ὀνομάζεται αὐτὸς ποὺ θὰ ἔλθει στὰ τέλη τῶν αἰώνων.  Πρῶτα, δηλαδή, πρέπει τὸ εὐαγγέλιο νὰ κηρυχθεῖ σὲ ὅλα τὰ ἔθνη,  ὅπως εἶπε ὁ Κύριος, καὶ τότε (ὁ Ἀντίχριστος) θὰ ἔλθει  γιὰ νὰ ἐλέγξει τὴν ἀσέβεια τῶν Ἰουδαίων. Διότι ὁ Κύριος τους εἶπε:  «Ἐγὼ ἦλθα ἀπεσταλμένος ἀπὸ τὸν Πατέρα μου, καὶ δὲν μὲ δέχεσθε·   θὰ ἔλθει ὅμως ἄλλος ἀπὸ δική του πρωτοβουλία, καὶ ἐκεῖνον θὰ τὸν δεχθεῖτε».  Καὶ ὁ ἀπόστολος (λέει): «Ἐπειδὴ δὲν δέχθηκαν τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀλήθεια  (δηλαδὴ τὸ Χριστό), γιὰ νὰ σωθοῦν, γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς θὰ τοὺς στείλει  μιὰ πλάνη, γιὰ νὰ πιστέψουν στὸ ψέμα, καὶ ἔτσι νὰ καταδικασθοῦν  ὅλοι ὅσοι δὲν πίστεψαν στὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τοὺς ἄρεσε ἡ ἀδικία».  Οἱ Ἰουδαῖοι, λοιπόν, ἂν καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Υἱὸς  τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸς ὁ ἴδιος, δὲν τὸν δέχθηκαν, ἐνῶ θὰ δεχθοῦν τὸν ἀπατεώνα  πού θὰ διαδίδει ὅτι δῆθεν εἶναι Θεός. Καὶ πὼς θὰ τολμήσει νὰ καλέσει  τὸν ἑαυτὸ του Θεό, τὸ πληροφορεῖ ὁ ἄγγελος στὸ Δανιὴλ μὲ τὰ ἑξῆς λόγια:  «Δὲν θὰ φροντίζει τοὺς θεοὺς τῶν πατέρων του». Τὸ λέει καὶ ὁ ἀπόστολος:  «Κανεὶς μὲ κανένα τρόπο νὰ μὴν σᾶς ἐξαπατήσει·  διότι (δὲ θὰ ἔρθει ἡ ἡμέρα  ἐκείνη τῆς κρίσεως), ἐὰν δὲν ἔλθει πρῶτα ἡ ἀποστασία καὶ δὲν φανερωθεῖ  ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀδικίας, ὁ γιὸς τῆς ἀπώλειας, αὐτὸς ποὺ ἀντιτάσσεται καὶ  ὑψώνει τὸν ἐνάντια σὲ καθέναν ποὺ λέγεται θεὸς ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸς  νὰ καθίσει σὰν θεὸς στὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ δείχνει τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι  θεός». Ἐννοεῖ, βέβαια, ὄχι τὸ δικό μας ναὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸν παλαιό,  τὸν Ἰουδαϊκό. Διότι δὲν θὰ ἔλθει σὲ μᾶς, ἀλλὰ στοὺς Ἰουδαίους·   δὲν θὰ ἔλθει γιὰ τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν χριστιανῶν,  γι’ αὐτὸ καὶ ὀνομάζεται Ἀντίχριστος.  Πρέπει, λοιπόν, πρῶτα νὰ κηρυχθεῖ τὸ εὐαγγέλιο σὲ ὅλα τὰ ἔθνη.  «Καὶ τότε θὰ φανερωθεῖ ὁ ἄνομος, τοῦ ὁποίου ἡ παρουσία θὰ εἶναι σύμφωνα  μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ σατανᾶ μὲ πολλὴ δύναμη, μὲ σημεῖα καὶ τέρατα  ψεύδους, μὲ κάθε ἀπάτη ἀδικίας σ’ αὐτοὺς ποὺ χάνονται·   αὐτὸν ὁ Κύριος Ἰησοῦς θὰ ἐξολοθρεύσει μὲ τὴν πνοὴ τοῦ στόματός του  καὶ θὰ τὸν καταργήσει μὲ τὴν ἐπιφάνεια τῆς παρουσίας του». Ὁ Διάβολος  βέβαια δὲν γίνεται ἄνθρωπος, ὅπως ὁ Κύριος ἔγινε ἄνθρωπος –ἀλίμονο μας–,  ἀλλὰ γεννιέται πρῶτα ἕνας ἄνθρωπος μὲ τρόπο πορνικὸ καὶ δέχεται μετὰ  ὅλη τὴν ἐνέργεια τοῦ Σατανᾶ. Ἐπειδή, δηλαδή, ὁ Θεὸς προγνωρίζει  τὴ διαστροφὴ τῆς μελλοντικῆς προαιρέσεως (αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου), ἐπιτρέπει  ( ὁ Θεός) νὰ μπεῖ μέσα τοῦ ὁ Διάβολος.  Γεννιέται, λοιπόν, (ὁ Ἀντίχριστος) ὅπως εἴπαμε, μὲ πορνεία, καὶ ἀνατρέφεται  κρυφά·  καὶ ξαφνικὰ ἐπαναστατεῖ, ἀνταρτεύει καὶ κυριαρχεῖ ὡς βασιλιάς.  Καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς βασιλείας του –ἢ καλύτερα τῆς τυραννίας τού–,  προσποιεῖται ἁγιότητα·  ὅταν ὅμως στερωθεῖ καλὰ στὴν ἐξουσία,  τότε καταδιώκει τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκδηλώνει ὅλη τὴν πονηριά του.  Καὶ θὰ ἔλθει «μὲ σημεῖα καὶ τέρατα ψεύτικα», πλαστὰ καὶ ὄχι ἀληθινά·   θὰ ἐξαπατήσει καὶ θὰ ἀπομακρύνει ἀπὸ τὸ ζωντανὸ Θεὸ ὅλους αὐτοὺς  πού ἔχουν ἑτοιμόρροπη καὶ χωρὶς θεμέλιο τὴ βάση τῆς διάνοιάς τους,  μὲ ἀποτέλεσμα νὰ σκανδαλισθοῦν «καὶ οἱ ἐκλεκτοί, ἂν εἶναι δυνατόν».  Τότε θὰ ἀποσταλεῖ ὁ Ἐνὼχ καὶ ὁ Ἠλίας ὁ Θεσβίτης καὶ θὰ ἐπιστρέψουν  οἱ καρδιὲς τῶν πατέρων κοντὰ στὰ παιδιά τους·  θὰ ἐπιστρέψει, δηλαδή, ἡ συναγωγὴ κοντὰ στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ στὸ κήρυγμα  τῶν ἀποστόλων, καὶ τότε (ὁ Ἀντίχριστος) θὰ τοὺς φονεύσει. Καὶ ἀμέσως  ὁ Κύριος θὰ ἔλθει ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι  τὸν εἶδαν ν’ ἀνεβαίνει στὸν οὐρανό, μὲ δόξα καὶ δύναμη, δηλαδὴ ὡς τέλειος  Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος, καὶ θὰ ἐκμηδενίσει μὲ τὴν πνοὴ τοῦ στόματος  τοῦ τὸν ἄνθρωπο τῆς ἀδικίας καὶ γιὸ τῆς ἀπωλείας (τὸν Ἀντίχριστο).  Κανείς, λοιπόν, ἃς μὴν περιμένει ὁ Κύριος νὰ ἔλθει ἀπὸ τὴ γῆ,  ἀλλὰ ἀπὸ τὸν οὐρανό, ὅπως ὁ ἴδιος μας τὸ βεβαίωσε.