Τρίτη 8 Μαΐου 2012

images28

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός.

«Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 (Γ)
Γιὰ τὴν Παρθενία

Καὶ ὅσο ὁ ἄγγελος εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, τόσο ἡ παρθενία εἶναι πιὸ πολύτιμη ἀπὸ τὸ γάμο. Καὶ γιατί ἀναφέρω τὸν ἄγγελο; Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἡ δόξα τῆς παρθενίας, ὄχι μόνο γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Πατέρα αἰώνια, ἀλλὰ καὶ χωρὶς ρεύση καὶ ἐπαφή·  καὶ πάλι ἔγινε ἄνθρωπος σὰν κι ἐμᾶς, γιὰ χάρη μας, χωρὶς νὰ γεννηθεῖ μὲ σαρκικὴ σχέση ἀλλὰ ἀπὸ Παρθένο·  καὶ ὁ ἴδιος πραγματοποίησε στὸν ἑαυτὸ τοῦ τὴν ἀληθινὴ καὶ τέλεια παρθενία. Γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὴν ἔδωσε ὡς νόμο σὲ μᾶς·  «διότι, ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, δὲν τὴν ἀντέχουν ὅλοι». Μᾶς τὴ δίδαξε ὅμως στὴν πράξη καὶ μᾶς ἐνίσχυσε πρὸς αὐτήν. Διότι, ποιὸς δὲ γνωρίζει ξεκάθαρα ὅτι τώρα ἡ παρθενία εἶναι τρόπος ζωῆς μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων; Ἡ τεκνογονία, ἡ ὁποία προκύπτει ἀπὸ τὸ γάμο, εἶναι βέβαια καλή·  καὶ ὁ γάμος εἶναι καλὸς γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς πορνείας, διότι τὴν περιορίζει·  ἡ λυσσασμένη ἐπιθυμία, μὲ τὴ νόμιμη σχέση, δὲν ἐκτρέπεται σὲ διαστροφικὲς πράξεις. Εἶναι καλὸς ὁ γάμος γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἐγκράτεια. Ἀνώτερη ὅμως εἶναι ἡ παρθενία,ἐπειδὴ αὐξάνει τὴν καρποφορία τῆς ψυχῆς καὶ προσφέρει στὸ Θεὸ σὰν ὥριμο καρπὸτὴν προσευχή. «Ὁ γάμος νὰ εἶναι τίμιος καὶ τὸ νυφικὸ κρεβάτι ἀμόλυντο, διότι ὁ Θεὸς θὰ τιμωρήσει τοὺς πόρνους καὶ τοὺς μοιχούς».