Τρίτη 1 Μαΐου 2012

images21

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός.

«Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94
Γιὰ ποιὸ λόγο, ἂν καὶ ὁ Θεὸς γνώριζε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι αὐτοὶ ἐπρόκειτο  νὰ ἁμαρτήσουν καὶ νὰ μὴ μετανοήσουν, τοὺς δημιούργησε.

Ὁ Θεὸς ἀπὸ καλωσύνη δημιουργεῖ τὰ ὄντα ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη  καὶ προγνωρίζει αὐτὰ ποὺ θὰ συμβοῦν. Ἄν, βέβαια, δὲν ἐπρόκειτο  νὰ ὑπάρχουν, οὔτε κακοὶ ἐπρόκειτο νὰ γίνουν καὶ οὔτε θὰ εἶχε γίνει  ἡ πρόβλεψη τῆς δημιουργίας τους. Διότι οἱ γνώσεις ἀφοροῦν σὲ ὅ,τι ὑπάρχει  καὶ οἱ προγνώσεις σὲ ὅ,τι θὰ ὑπάρξει·  προηγεῖται, δηλαδή, ἡ ὕπαρξη,  καὶ ἀκολουθεῖ ἡ καλὴ ἢ κακὴ ὕπαρξη. Ἐὰν ὅμως (τὰ ὄντα) ἐπρόκειτο  νὰ δημιουργηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ κατόπιν θὰ γίνονταν  κακοὶ ἐξαιτίας τῆς δικῆς τους θελήσεως, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Θεὸς  ἀρνοῦνταν νὰ τὰ δημιουργήσει, τότε τὸ κακὸ θὰ νικοῦσε τὴν ἀγαθότητα  τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός, ὅμως, πλάθει ἀγαθὰ ὅλα τὰ ὄντα ποὺ δημιουργεῖ·   καὶ καθένας μὲ τὴ δική του θέληση γίνεται καλὸς ἢ κακός.  Μολονότι εἶπε ὁ Κύριος, «συνέφερε σ’ ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο  νὰ μὴ γεννιόταν», τὸ ἔλεγε ὄχι ἐπικρίνοντας τὸ δημιούργημά του,  ἀλλὰ ἐπέκρινε τὴν κακία ποὺ προστέθηκε στὸ πλάσμα του, ἐξαιτίας της  θελήσεως καὶ ραθυμίας του. Διότι ἡ ραθυμία τῆς γνώμης τοῦ πλάσματος  ἀχρήστευσε τὴν εὐεργεσία τοῦ Δημιουργοῦ, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει  μὲ κάποιον πού, ἐνῶ ὁ βασιλιὰς τοῦ ἔδωσε πλοῦτο καὶ ἐξουσία, αὐτὸς  φέρεται ἀχάριστα στὸν εὐεργέτη·  (ὁ βασιλιάς) αὐτὸν θὰ τὸν δέσει καὶ θὰ τὸν  τιμωρήσει, ἂν τὸν δεῖ μέχρι τέλος νὰ παραμένει στὴν ἐξουσία τοῦ τυράννου.