Παρασκευή 27 Ἀπριλίου 2012

images17

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός.

«Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 (Α)
Ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν

    Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ συνηθίζει νὰ ὀνομάζει  τὴν παραχώρηση τοῦ Θεοῦ ἐνέργεια, ὅπως ὅταν λέει ὁ ἀπόστολος  στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολή του: «Μήπως δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα  ὁ ἀγγειοπλάστης ἀπὸ τὸ ἴδιο ὑλικὸ νὰ φτιάξει σκεῦος χρήσιμο καὶ σκεῦος  ἄχρηστο;». Ὁ ἴδιος, δηλαδή, φτιάχνει καὶ τὸ ἕνα καὶ τὸ ἄλλο.  Διότι μόνον αὐτὸς εἶναι ὁ Δημιουργὸς ὅλων, ἀλλὰ τὰ σκεύη τὰ χρήσιμα  ἢ ἄχρηστα δὲν τὰ φτιάχνει ὁ ἴδιος, ἀλλὰ ἡ προσωπικὴ διάθεση τοῦ καθένα.  Καὶ αὐτὸ εἶναι φανερὸ ἀπ’ ὅσα ὁ ἴδιος ἀπόστολος λέει στὴ δεύτερη ἐπιστολὴ  τοῦ στὸ Τιμόθεο: «Στὸ πλούσιο σπίτι δὲν ὑπάρχουν μόνον χρυσὰ καὶ ἀσημένια σκεύη, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ ὀστράκινα, καὶ ἀπὸ αὐτὰ ἄλλα εἶναι  γιὰ καλῆ χρήση καὶ ἄλλα ὄχι. Ἐάν, λοιπόν, κάποιος καθαρίσει τὸν ἑαυτό του  ἀπὸ αὐτὰ (τὰ ἄχρηστα), θὰ εἶναι χρήσιμο σκεῦος, ἁγιασμένο καὶ ἀρεστὸ  στὸ Δεσπότη, ἕτοιμο γιὰ κάθε καλὸ ἔργο».  Καὶ εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ κάθαρση γίνεται μὲ τὴ θέλησή μας. Διότι λέει, «ἐὰν  κάποιος καθαρίσει τὸν ἑαυτό του», ἐννοεῖται ὅτι ἡ ἀντίθετη φράση ἀποτελεῖ  τὸν ἀντίλογο·  ἐάν, δηλαδή, κάποιος δὲν καθαρίσει τὸν ἑαυτό του, θὰ εἶναι  ἄχρηστο σκεῦος, ἀχρείαστο στὸ Δεσπότη, ἄξιο νὰ πεταχθεῖ. Τὸ συζητούμενο,  λοιπὸν χωρίο καὶ τὸ «ὁ Θεὸς ὁδήγησε ὅλους σὲ ἀνυπακοή», ὅπως καὶ  τὸ (χωρίο) «ὁ Θεὸς τοὺς χάρισε πνεῦμα κατανύξεως, μάτια νὰ μὴ βλέπουν  καὶ αὐτιὰ νὰ μὴν ἀκοῦν», ὅλα αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ τὰ ἐννοήσουμε  ὡς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὡς παραχώρησή του, ἐπειδὴ τὸ καλὸ εἶναι  αὐτεξούσιο καὶ ἀβίαστο.