Κυριακή 22 Ἀπριλίου 2012

images13

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός.

«Ἔκδοσις ἀκριβής Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 (α)
Γιά τήν Ἁγία Γραφή

    “Γι’ αὐτό καί τά βιβλία, σύμφωνα μ’ αὐτό τόν τρόπο, ἀριθμοῦνται  εἴκοσι δύο, ἀλλά εἶναι εἴκοσι ἑπτά, ἐπειδή πέντε ἀπ’ αὐτά διπλασιάζονται.  Ἑνώνεται, δηλαδή, τό βιβλίο τῆς Ρούθ μέ τῶν Κριτῶν καί οἱ Ἑβραῖοι  τά ὑπολογίζουν ὡς ἕνα βιβλίο• ἕνα βιβλίο ἀριθμοῦνται ἡ πρώτη καί δεύτερη  τῶν Βασιλειῶν• ἕνα, ἐπίσης, ἡ τρίτη καί τέταρτη Βασιλειῶν• ἕνα βιβλίο ἀκόμη  ἡ πρώτη καί δεύτερη τῶν Παραλειπομένων καί ἕνα ἡ πρώτη καί δεύτερή  του Ἔσδρα.  Ἔτσι, λοιπόν, τά βιβλία συναποτελοῦν τέσσερις πεντατεύχους καί  ὑπολείπονται ἄλλα δύο, ὥστε τά βιβλία πού περιλαμβάνονται στόν Κανόνα  νά εἶναι τά ἑξῆς: τά νομικά πέντε• ἡ Γένεση, ἡ Ἔξοδος, τό Λευϊτικό,  οἱ Ἀριθμοί καί τό Δευτερονόμιο• αὐτή εἶναι ἡ πρώτη πεντάτευχος, ἡ ὁποία  λέγεται καί νομοθεσία. Ἔπειτα εἶναι ἡ ἄλλη πεντάτευχος, πού λέγεται  Γραφεῖα, καί ἀπό ὁρισμένους Ἁγιόγραφα, τά εἶναι εἶναι τά ἑξῆς: Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, Κριτές μέ τή Ρούθ, πρώτη καί δεύτερη Βασιλειῶν  (ἕνα βιβλίο), τρίτη καί τέταρτη Βασιλειῶν (ἕνα βιβλίο)  καί τά δύο Παραλειπόμενα (πάλι ἕνα βιβλίο)•  αὐτή εἶναι ἡ δεύτερη πεντάτευχος. Τρίτη πεντάτευχος εἶναι τά στιχηρά βιβλία•  δηλαδή, ὁ Ἰώβ, τό Ψαλτῆρι, οἱ Παροιμίες τοῦ Σολομώντα, ὁ Ἐκκλησιαστῆς  τοῦ ἴδιου, τό Ἆσμα Ἀσμάτων, πάλι τοῦ ἴδιου συγγραφέα (Σολομώντα).  Τέταρτη πνετάτευχος εἶναι ἡ προφητική• οἱ δώδεκα (μικροί) προφῆτες,  ἕνα βιβλίο, ὁ Ἠσαΐας, ὁ Ἱερεμίας, ὁ Ἰεζεκιήλ, ὁ Δανιήλ. Ἔπειτα τά δύο βιβλία  τοῦ Ἔσδρα πού ἀποτελοῦν ἕνα καί ἡ Ἐσθήρ. Καί ἡ Πανάρετος, δηλαδή ἡ Σοφία τοῦ Σολομώντα καί ἡ Σοφία τοῦ Ἰησοῦ, τήν ὁποία ὁ πατέρας  τοῦ Σιράχ ἔγραψε στά ἑβραϊκά, καί στά ἑλληνικά τήν ἑρμήνευσε  ὁ ἐγγονός τοῦ Ἰησοῦς, ὁ γιός τοῦ Σιράχ. Εἶναι ἠθικά καί καλά βιβλία,  ἀλλά δέν ὑπολογίζονται στόν ἀριθμό (τῶν βιβλίων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης) καί οὔτε ἦταν τοποθετημένα μέσα στήν κιβωτό. Καί (ὁ Κανόνας) τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶναι τά τέσσερα Εὐαγγέλια•  τοῦ Ματθαίου, τοῦ Μάρκου, τοῦ Λουκᾶ καί τοῦ Ἰωάννη• ἐπίσης,  οἱ Πράξεις τῶν ἁγίων Ἀποστόλων πού ἔγραψε ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς•  ἀκόμη, οἱ ἑπτά Καθολικές Ἐπιστολές: μία του Ἰακώβου, δύο του Πέτρου,  τρεῖς του Ἰωάννου, μία του Ἰούδα• οἱ δεκατέσσερις ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου  Παύλου, ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη  καί οἱ Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, πού ἔγραψε ὁ Κλήμης.”