Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

    “Παρά Κυρίου τά διαβήματα ἀνθρώπου κατευθύνεται, καί τήν ὁδόν αὐτοῦ θελήσει σφόδρα”.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    “Ἀπό τόν Κύριον διευθύνονται πρός ἐπιτυχίαν αἱ λεπτομέρειαι καί αἱ τύχαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, καί τήν ὅλην πορείαν τοῦ βίου του θά εὐλογῇ καί θά ἀποδέχεται ὁ Θεός κατευοδώνων αὐτήν, ὥστε πάντοτε νά εἶναι ἀρεστή ἐνώπιόν του” (Ἀπό τήν “Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας”, τ. 10ος, ἔκδοση “Ὁ ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

     Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου πού πιστεύει καί ἐλπίζει στό Θεό, εὑρίσκεται κάτω ἀπό τή στοργική παρακολούθηση τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Διότι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός καί  Κυβερνήτης τοῦ κόσμου. Ἰδιαίτερα ὅμως εἶναι κυβερνήτης καί προστάτης ἐκείνων, πού θέλουν νά ἀνήκουν στό δικό του βασίλειο. Γι’ αὐτό καί κάθε προσπάθεια ἀνθρώπου, καί μάλιστα ἡ προσπάθεια τήν ὁποία ὑπαγορεύει ἡ ἰδέα τοῦ καθήκοντος, ἡ ἀπόφαση  τῆς ὑποταγῆς στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἡ ἀγάπη πρός τήν ἀρετή καί ὁ πόθος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τοῦ πλησίον, δέν εἶναι δυνατό νά ἀφήσει ἀδιάφορο τόν ἀγαθό Θεό. Ὁ Θεός ἐπεμβαίνει κατά τρόπο πάνσοφο, γιά νά βοηθήσει τίς καλές ἀποφάσεις καί προσπάθειες τῶν παιδιῶν του. Μέ τή δική του βοήθεια καί καθοδήγηση τό καλό ἀποτέλεσμα εἶναι πάντοτε ἐξασφαλισμένο. Μέ τήν εὐλογία καί τή βοήθεια τοῦ παντοδύναμου Θεοῦ ὁ ἀδύνατος ἄνθρωπος γίνεται ἱκανός γιά πολλά καί κατευοδώνονται σκοποί εὐγενεῖς, ἀγῶνες ἱεροί, ἔργα φιλανθρωπίας καί κοινῆς ὠφέλειας ( ἀπό τό βιβλίο “Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας”, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).