Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012

images42

Ἅγιος Ἰωάνης ὁ Δαμασκηνός

Ἡ μετάφραση εἶναι τοῦ Ἀρχ.Δωροθέου Πάπαρη, καί εἶναι παρμένη ἀπό τήν ἰστοσελίδα www.phys.uoa.gr.

Ἡ μετατροπή στό σύστημα πολυτονικῆς γραφῆς εἶναι δική μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 45 (Β)

Γιά τή θεία οἰκονομία καί γιά τή φροντίδα του γιά μας καί τή σωτηρία μας.

    Τέλος, ὁ Θεός φανερώνει τό μεγάλο πέλαγος τῆς ἀγάπης του γιά τόν  ἄνθρωπο. Διότι ὁ ἴδιος ὁ Δημιουργός καί Κύριος παίρνει πάνω του τόν  ἀγῶνα γιά τό ἀγαπημένο τοῦ πλάσμα καί γίνεται στήν πράξη δάσκαλος. Καί  ἐπειδή ὁ ἐχθρός μέ τήν ἐλπίδα τῆς ἰσοθεΐας ξεγέλασε τόν ἄνθρωπο, τώρα ὁ  ἴδιος ξεγελιέται ἀπό τό προκάλυμμα τῆς σάρκας. Ταυτόχρονα ἀποδείχνεται ἡ ἀγαθότητα, ἡ σοφία, ἡ δικαιοσύνη καί ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀγαθότητά  του, διότι δέν ἀδιαφόρησε γιά τήν ἀδυναμία τοῦ πλάσματός του, ἀλλά τό  σπλαγχνίστηκε, ὅταν ἔπεσε, καί τοῦ ἅπλωσε τό χέρι. Ἡ δικαιοσύνη του, διότι  ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος νικήθηκε, δέν φέρνει ἄλλον νά νικήσει τόν δυνάστη  (διάβολο) οὔτε μέ βία γλυτώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό θάνατο, ἀλλά τόν ἴδιο  τόν ἄνθρωπο, πού ὁ θάνατος λόγω τῆς ἁμαρτίας ὑπόταξε, αὐτόν ὁ ἀγαθός καί  δίκαιος (Θεός) τόν ἀναδείχνει πάλι νικητή καί σῴζει τό ὅμοιο μέ τό ὅμοιο,  πρᾶγμα πού ἦταν ἀδύνατο• ἡ σοφία τοῦ φαίνεται, διότι βρῆκε ἀξιοπρεπῆ λύση  γιά κάτι ἀδύνατο. Διότι, μέ τήν καλή θέληση τοῦ Θεοῦ Πατέρα, ὁ μονογενής  τοῦ Υἱός καί Θεός Λόγος, πού εἶναι στόν τόπο τοῦ Θεοῦ Πατέρα καί εἶναι  ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ προαιώνιος καί ἄναρχος,  ὄντας  ἐξαρχῆς μέ τό Θεό Πατέρα καί Θεός ὁ ἴδιος, ἔχοντας τή θεϊκή φύση,  ἔκλινε τούς οὐρανούς καί κατέβηκε κάτω στή γῆ• ταπείνωσε, δηλαδή, τό  ἀταπείνωτο ὕψος τοῦ χωρίς νά χάσει τή δόξα του καί συγκαταβαίνει μέ  ἀνέκφραστη καί ἀκατάληπτη συγκατάβαση στούς δούλους τοῦ  διότι αὐτό  δείχνει ἡ κατάβαση τού• ὄντας τέλειος Θεός γίνεται τέλειος ἄνθρωπος καί  πραγματοποιεῖ τό πιό πρωτάκουστο ἀπ’ ὅλα τά καινοφανῆ, τό μοναδικό  καινούργιο κάτω ἀπό τόν ἥλιο, μέ τό ὁποῖο φανερώνεται ἡ ἄπειρη δύναμη  τοῦ Θεοῦ. 
    Διότι, τί μεγαλύτερο ὑπάρχει ἀπό τό νά γίνει ὁ Θεός ἄνθρωπος; Καί ὁ Λόγος,  χωρίς νά μεταβληθεῖ ἡ θεία φύση του, σαρκώθηκε ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα καί τή  Μαρία, τήν ἁγία καί ἀειπάρθενο Θεοτόκο• ὁ μόνος φιλάνθρωπος γίνεται  μεσίτης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Συλλήφθηκε μέσα στήν ἄχραντη μήτρα  τῆς Παρθένου ὄχι μέ τό θέλημα, τήν ἐπιθυμία, τή σχέση μέ ἄνδρα καί τή  γέννηση πού εἶναι καρπός ἡδονῆς, ἀλλά ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα καί μέ τόν τρόπο τῆς ἀρχικῆς δημιουργίας τοῦ Ἀδάμ. Κάνει ὑπακοή στόν Πατέρα  θεραπεύοντας τή δική μας παρακοή μέ τό ἀνθρώπινο σῶμα πού πῆρε ἀπό  μᾶς, μέ τό νά γίνει σέ μᾶς τύπος ὑπακοῆς, χωρίς τήν ὁποία δέν εἶναι δυνατόν  νά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία.