Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

ag_prodromos

ΚΕΙΜΕΝΟ

    “Ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτόν κἀγώ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς”.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   “Ἐκεῖνον δέ, πού θά μέ ἀρνηθῇ ὡς Θεάνθρωπον Σωτῆρα ἐμπρός εἰς τούς ἀνθρώπους, θά τόν ἀρνηθῶ καί ἐγώ καί δέν θά τόν ἀναγνωρίσω ὡς ἰδικόν μου ἐμπρός εἰς τόν Πατέρα μου, πού εἶναι εἰς τούς οὐρανούς” ( Ἀπό τήν “Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας” τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

   “Εἶναι βαρύ, εἶναι θλιβερόν, εἶναι ἀκατανόητον νά ἀρνῆται ὁ ἄνθρωπος τόν εὐεργέτην του, τόν σωτῆρα του, τόν Θεόν του. Τότε πού ὅλη ἡ ἀνθρωπότης ἦτο ὑποδουλωμένη εἰς τό κακόν, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ δέν μᾶς ἀπεστράφη, ἀλλά ἔγινε ἄνθρωπος καί ἦλθε κοντά μας γεμᾶτος ἀγάπην. Ἦλθε νά μᾶς φωτίσῃ μέ τήν διδασκαλίαν του, νά μᾶς καλέσῃ εἰς τήν σωτηρίαν, νά ἀποθάνῃ ἀκόμη ἐπάνω εἰς τόν Σταυρόν καί νά πληρώσῃ μέ τό αἷμα του τό χρέος τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καί ὅμως τά λησμονοῦμεν αὐτά! Καί δέν διστάζομεν νά ἀρνούμεθα τόν εὐεργέτην μας, εἴτε μέ λόγους εἴτε μέ ἔργα νά ἀποφεύγωμεν νά φανῶμεν ἄνθρωποι ἰδικοί Του!  Ἀρνούμεθα ὑπακοήν εἰς αὐτόν καί δίδομεν προσοχήν εἰς ἀντίθετα διδάγματα καί συνθήματα! Ἡ ἄρνησις ὅμως αὐτή πού δείχνει μαύρην ἀχαριστίαν, δέν εἶναι δυνατόν νά μή ἔχῃ θλιβεράς συνεπείας. Ὅποιος μέ ἀρνηθῇ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, προλέγει ὁ Κύριος, αὐτόν καί ἐγώ θά τόν ἀρνηθῶ ἐμπρός εἰς τόν Πατέρα μου τόν οὐράνιον” ( Ἀπό τό βιβλίο “Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας”, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).