Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση

images100

§ 11 Γιατί λοιπόν ἐκρύφθηκε, ὅταν ἔφθασαν ἐκεῖ; Γιά νά τούς καταστήση μέ τήν ἐρώτησι ἀνύποπτους κήρυκες τοῦ γεννηθέντος τότε κατά σάρκα Χριστοῦ. Ἐπειδή δέ ἐζητοῦσαν νά μάθουν ἀπό τούς Ἰουδαίους, ποῦ γεννᾶται ὁ Χριστός κατά τίς ἱερές προρρήσεις, τούς ἐγκατέλειψε ὁ θεῖος ἀστήρ, γιά νά μᾶς διδάξη νά μή ζητοῦμε πλέον νά μαθαίνωμε ἀπό Ἰουδαίους τά σχετικά μέ τόν νόμο καί τούς προφῆτες, ἀλλά ν’ ἀκολουθοῦμε τήν ἀπό τους οὐρανούς διδασκαλία, γιά νά μή ἐκπέσωμε ἀπό τήν ἄνωθεν χάρι καί φωτοχυσία. Ὅταν δέ αὐτοί ἐξῆλθαν πάλι ἀπό ἐκεῖ, ξαναφάνηκε γιά νά τούς εὐφράνη καί τούς ὡδήγησε προτρέχοντας, «ἕως ὅτου ἦλθε καί ἐστάθηκε ἐπάνω στό μέρος ὅπου ἦταν τό παιδί», προσκυνώντας πάντως μαζί μέ αὐτούς τοῦτο τό ἐπίγειο καί οὐράνιο βρέφος. Καί αὐτό μέν τό ἄστρο προσήγαγε τούτους ὡς γενέθλιο δῶρο στόν ἐπί γῆς τεχθέντα Θεό καί δι’ αὐτῶν ὁλόκληρο τό ἀσσυριακό γένος κατά τό εἰρημένο ἀπό τόν Ἡσαΐα, «καί κατά τίς ἡμέρες πρῶτος λαός στό Θεό θά ἐμφανισθοῦν οἱ Ἀσσύριοι καί ἔπειτα ἀπό αὐτούς οἱ Αἰγύπτιοι καί τρίτος ὁ Ἰσραήλ», ὅπως παρατηροῦμε νά γίνεται τώρα. Πραγματικά τήν προσκύνησι τῶν μάγων διαδέχθηκε εὐθύς ἀμέσως ἡ πρός τήν Αἴγυπτο φυγή του, διά τῆς ὁποίας τούς ἀπήλλαξε ἀπό τά εἴδωλα, καί μετά τήν ἐπάνοδο ἀπό αὐτήν ἐξελέγη ὁ πρός περιποίησι ἄξιος λαός τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα στόν Ἰσραήλ. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «»Ομιλία στήν κατά Σάρκα σωτηριώδη Γέννησι τοῦ  Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)