Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση

images101

§ 12 Καί αὐτά μέν προανεκήρυξε φανερά ὁ Ἡσαΐας. Οἱ ἴδιοι οἱ μάγοι προσκήνυσαν προσφέροντας χρυσό καί λίβανο καί σμύρνα σ’ αὐτόν πού διά τοῦ θανάτου, τοῦ ὁποίου σύμβολο ἦταν ἡ σμύρνα, ἐχάρισε σ’ ἐμᾶς τήν θεία ζωή, τῆς ὁποίας εἰκόνα ἦταν ὁ λίβανος, καί τήν θεία λαμπρότητα καί βασιλεία, τήν ὁποία εἰκονίζε ὁ χρυσός προσφερόμενος στόν χορηγό της ἀΐδιας δόξας. Γι’ αὐτόν, καθώς ἐγεννήθηκε σήμερα, καί οἱ ποιμένες στήνουν κοινό μέ τούς ἀγγέλους χορό καί ψάλλουν τήν ἴδια ὠδή καί τονίζουν κοινή μελωδία· δέν παίρνουν οἱ ἄγγελοι στά χέρια τίς ποιμενικές φλογέρες, ἀλλά οἱ ποιμένες περιλάμπονται μέ τό φῶς τῶν ἀγγέλων, εὑρέθηκαν στή μέση οὐράνιας στρατιᾶς καί διδάσκονται ἀπό τούς ἀγγέλους οὐράνιον ὕμνο, μᾶλλον δέ οὐράνιο καί ἐπίγειο μαζί. Διότι λέγουν, «δόξα στόν Θεό στά ὕψη καί ἐπάνω στή γῆ». Τώρα ἔχει θρόνο τή γῆ ὁ κατοικῶν στά ὕψη καί κυριαρχῶν στά οὐράνια ὑψώματα, καί δοξάζεται ἐπάνω σ’ αὐτήν ἐξ ἴσου μέ ἐκεῖ τόσο ἀπό τούς ἁγίους ὅσο καί ἀπό τους ἀγγέλους του. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «»Ομιλία στήν κατά Σάρκα σωτηριώδη Γέννησι τοῦ  Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)