Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση

images92

§ 3 «Σέ ἔχρισε», λέγει, «ὁ Θεός ὁ Θεός σου μέ ἔλαιο ἀγαλλιάσεως ἐπάνω ἀπό τούς συντρόφους σου». Ὁ ἴδιος εἶναι καί Θεός καί ἄνθρωπος τέλειος· ὁ ἴδιος εἶναι Θεός, καί ὁ χρίων καί ὁ χριόμενος. Διότι, λέγει, «σέ ἔχρισε ὁ Θεός ὁ Θεός σου»· ὁ ἀπό τόν Θεό Πατέρα ὁ Λόγος χρίεται σάν ἄνθρωπος. Καί χρίεται μέ τό συναΐδιο καί ὁμοφυές Πνεῦμα· διότι αὐτό εἶναι τό ἔλαιο τῆς ἀγαλλιάσεως, γι’ αὐτό καί ὁ ἴδιος πάλι εἶναι Θεός, καί τό θεῖο χρίσμα καί ὁ χριόμενος. Πραγματικά, καί ἄν ἀκόμη χρίεται σάν ἄνθρωπος, ἀλλά ὡς Θεός ἔχει μέσα του τήν πηγή τοῦ χρίσματος. Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνος πού βλέπει θείως εἶδε καί προανήγγειλε ὡς μετόχους αὐτοῦ ὅλους ὅσοι χρίονται ἀπό τόν Θεό· διότι μόνο τοῦ Θεοῦ εἶναι ἰδιότης νά μή μετέχη ἀλλά νά μετέχεται καί νά ἔχη μετόχους τούς ἀγαλλιωμένους κατά τό Πνεῦμα. Τέτοιος εἶναι σ’ ἐμᾶς ὁ γεννώμενος τώρα σέ πενιχρό σπήλαιο καί ἀπό ἐμᾶς ὑμνούμενος ὡς βρέφος ἐπάνω στή φάτνη. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «»Ομιλία στήν κατά Σάρκα σωτηριώδη Γέννησι τοῦ  Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)