Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ, Στήν κατά σάρκα Γέννηση

images90

§ 1 Ἡ τωρινή τελετή εἶναι τῆς παρθενικῆς γέννας. Καί κατ’ ἀνάγκη ὁ λόγος θά συνυψωθῆ μέ τό μέγεθος τῆς ἑορτῆς καί θά προχωρήση μέσα στό μυστήριο, ὅσο εἶναι ἐφικτό καί θεμιτό καί ἐπιτρεπτό ἀπό τόν καιρό, ὥστε νά φανέρωση καί  σέ μᾶς κάτι ἀπό τή μέσα του δύναμι. Ἐντείνετε λοιπόν καί σεῖς, παρακαλῶ, ἀδελφοί, καί ὑψώσατε μαζί τή διάνοια, ὥστε, σάν νά πυρσεύθηκε λαμπρῶς ἀπό θεῖο μετέωρο, νά ἀντιληφθῆ καθαρώτερα τό φῶς τῆς θείας ἐπιγνώσεως. Διότι σήμερα βλέπω μία ὁμοτιμία οὐρανοῦ καί γῆς καί ἄνοδο τῶν κάτω πρός τά ἐπέκεινα ὅλων, πού εἶναι ἐφάμιλλη πρός τή συγκατάβασι τῶν ἄνω. Ὅ,τι καί ἄν εἶναι ὁ οὐρανός τῶν οὐρανῶν, ὅ,τι καί ἄν εἶναι τά ὑπερῶα ὕδατα πού στεγάζουν τά οὐράνια, ὅποιος καί ἄν εἶναι ὁ ὑπερκόσμιος τόπος ἤ στάσις ἤ τάξις, δέν ἔχει τίποτε τό θαυμασιώτερο καί τιμιώτερο ἀπό τό σπήλαιο καί τή φάτνη καί ἀπό τά βρεφικά ραντιστήρια καί σπάργανα. Διότι τίποτε ἀνάμεσα σέ ὅσα ἔγιναν ἀνά τούς αἰῶνες ἀπό τόν Θεό δέν εἶναι κοινωφελέστερο ἤ θειότερο ἀπό τά γενέθλια τοῦ Χριστοῦ, τά ὁποῖα ἑορτάζομε σήμερα. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «»Ομιλία στήν κατά Σάρκα σωτηριώδη Γέννησι τοῦ  Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)