Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images78

§6 (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο) Ἀνάμεσα στούς καταγομένους πάλι ἀπό αὐτόν προκρίθηκε ὡς ἐκλεκτός ὁ Λάμεχ κι’ ἔπειτα ἀπό αὐτόν ἐπέτυχε τήν ἐκλογή ὁ υἱός του καί μοναδικός μετά τόν κατακλυσμό πατέρας ὅλου τοῦ κόσμου Νῶε, διότι ἐκεῖνο τόν καιρό μόνο αὐτός εὑρέθηκε νά ζῆ μέ σωφροσύνη μέ ὅλη τήν οἰκογένειά του. Τότε ἐπειδή ἐπῆραν γυναῖκες ἀπό τίς θυγατέρες τῶν ἀνθρώπων οἱ υἱοί τοῦ Θεοῦ, ὅπως λέγει ὁ Μωϋσής, δηλαδή οἱ προερχόμενοι ἀπό τόν προπάτορα τῆς Θεομήτορος Σήθ, ἐκ τῶν ἀπό- βληθέντων ὡς ἀνάξιων, ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τή γενεά αὐτῆς τῆς μητροπάρθενης, ἀφοῦ ἀποστερήθηκαν καί αὐτοί τελείως τοῦ θείου Πνεύματος. Τό Πνεῦμα τοῦτο κατῆλθε μέν ὕστερα στήν Παρθένο, σύμφωνα μέ ἐκεῖνον πού εἶπε πρός αὐτήν «Πνεῦμα ἅγιο θά ἐπέλθη σέ σένα καί δύναμις Ὑψίστου θά σέ ἐπισκίαση», προοικονομοοῦσε δέ καί αὐτῆς τήν προέλευσι ἐκλέγοντας καί καθαρίζοντας ἀπό τήν ἀρχή τή σειρά τοῦ γένους, ἀποδεχόμενο τούς ἄξιους ἡ μέλλοντας νά γίνουν πατέρες ἀξιόλογων προσώπων καί ἀπορρίπτοντας τελείως τούς ἀνάαξίους. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)