Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images86

§15  Βλέπετε γενεά Χριστοῦ καί συγγένεια πού ἐφύτρωσε ὄχι κατά τή φύσι ἀλλά κατά τή χάρι καί τόν ἀπό τή χάρι νόμο; Ὁ ὁποῖος τόσο πολύ διαφέρει πρός τό καλύτερο ἀπό τόν νόμο πού ἐδόθηκε διά τοῦ Μωϋσέως, ὥστε ὅσοι ὠνομάσθηκαν υἱοί σύμφωνα μέ ἐκεῖνον νά μή γεννῶνται ἀπό τόν Θεό οὔτε νά ὑπερβαίνουν τή φύσι, ὅσοι δέ ἔγιναν υἱοί κατά τόν νόμο τῆς χάριτος, νά γεννῶνται ἀπό τόν Θεό καί νά τελειώνωνται ἐπάνω ἀπό τήν φύσι, νά υἱοθετοῦνται διά τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Ἀβραάμ καί νά προσοικειώνωνται περισσότερο ἀπό τούς κατά τό αἷμα υἱούς. Διότι ὅλοι οἱ βαπτισθέντες στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ ἐνδύθηκαν τόν Χριστό κατά τόν Παοῦλο, ἐνῶ εἶναι ἄλλων παιδιά κατά τήν φύσι, γίνονται ὑπεράνω τῆς φύσεως ἀπό τόν Χριστό πού ἔτσι νικᾶ τήν φύσι, ὥστε αὐτός μέν νά σαρκωθῆ ἀπό ἅγιο Πνεῦμα καί τήν ἀειπάρθενη Μαρία χωρίς σπέρμα, στούς πιστεύοντας δέ στό ὄνομά του νά παρέχη δύναμι καί ἐξουσία νά γίνουν τέκνα Θεοῦ. Διότι, ὅσοι τόν ἔλαβαν, λέγει ὁ εὐαγγελιστής, τούς ἔδωσε ἐξουσία νά γίνουν τέκνα Θεοῦ, στούς πιστεύοντας στό ὄνομά του δηλαδή, «οἱ ὁποῖοι ἐγεννήθηκαν ὄχι ἀπό αἵματα οὔτε ἀπό θελήματα σαρκός οὔτε ἀπό θέλημα ἀνδρός, ἀλλά ἀπό τόν Θεό». ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)