Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images83

§ 12  Ποιός δέ εἶναι τοῦτος ὁ μάρτυς; Πάντως ὁ καθήμενος ἐπάνω στόν οὐράνιο θρόνο, περί τοῦ ὁποίου λέγει πάλι ἀλλοῦ, «ὅτι τό ὄνομά του διαμένει πρίν ἀπό τόν ἥλιο καί θά εὐλογηθοῦν σ’ αὐτόν ὅλες οἱ φυλές τῆς γῆς». Ἀπό τοῦτο φαίνεται κάπως διπλή ἡ σειρά τοῦ μακαρίου γένους τῆς Θεομήτορος καί τοῦ μνηστῆρος της Ἰωσήφ; διότι καί οἱ δύο ἦσαν κατά τόν νόμο ἀπό τήν ἴδια φυλή καί πατριά. Διπλασιάζεται λοιπόν ἀπό αὐτό ἡ σειρά τοῦ γένους, συμπλεκομένη ἀφ’ ἑνός μέν μέ τά φυσικά παιδιά, ἀφ’ ἑτέρου δέ μέ τά νομικά, πολλές φορές προχωρώντας ἐνιαῖα, ἄλλοτε διασχιζομένη, ὥστε τό ἴδιο παιδί, κατά παραδοξότατο τρόπο, νά εἶναι υἱός δύο ἀδελφῶν πατέρων, τοῦ ἑνός κατά τό νόμο ἀφοῦ δέν ἐπαιδοποίησε φυσικῶς, τοῦ ἄλλου κατά τή φύσι ἀφοῦ αὐτός ἀνέστησε ἀπογόνους στόν ἀδελφό του, ἐνῶ ὁ γεννηθείς ἀναφέρει τό γένος του καί διά τῶν δύο πατέρων στό Δαβίδ, θά μποροοῦσε δέ νά ἰδῆ κανείς τοῦτο καί κατ’ ἄλλον τρόπο διφυές· διότι τό βασιλικό γένος συνδέθηκε μέ τό ἱερατικό πολλές φορές καί κατά πολλούς τρόπους. Ἔτσι λοιπόν καί ὁ Ζοροβάβελ πού ἦταν ἀπό τήν θεία σειρά τοῦ γένους τῆς Θεομήτορος ἀναφέρει τό γένος στό Δαβίδ διά μέσου τῶν γεννηθέντων τόσο ἀπό τοῦ Νάθαν πού ἀνῆκε στούς ἱερεῖς, ὅσο καί ἀπό τόν Σολομῶντα, πού διαδέχθηκε τή βασιλεία. Γιά τό λόγο τοῦτον ὁ Κύριος γενεαλογεῖται κατά σάρκα διαφορετικά ἀπό τούς εὐαγγελιστάς Λουκᾶ καί Ματθαῖο, διότι ὁ ἕνας ἀναφέρει στήν ἀπαρίθμησι τούς φυσικούς πατέρες, ὁ ἄλλος τούς νομικούς, καί ὁ ἕνας μόνο τούς ἀπό τό βασιλικό γένος, ὁ δέ Λουκᾶς συναριθμεῖ καί τούς ἀπό τή λευϊτική ἤ τή βασιλική φυλή πού συνδέθηκαν μεταξύ τους κατά ἱερατεία ἡ κηδεστία. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)