Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images77

§ 6  Βλέπετε καθαρά ὅτι κατά τήν ἐλπίδα του ἐπέτυχε τήν θεία κλῆσι; Ἄν δέ οἱ Ἑβδομήκοντα λέγουν, «πρῶτος ἤλπισε ὅτι θά ἐπικαλεσθῆ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου», δέν διαφωνοοῦν κατά τίποτε ἀπό τούς ἄλλους. Διότι ὁ Ἐνώς πού ἐζοῦσε τότε περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον θεαρέστως, ἀφοῦ ἐδέχθη πρῶτος μετά τόν Σήθ τήν ἐλπίδα αὐτήν ἀπό τόν Θεό, καί τήν ἐπεκαλεῖτο καί ἐπεκλήθη κατ’ αὐτήν. Ἀνάμεσα στά παιδιά τοῦ Ἀδάμ λοιπόν ἐκλέγεται  ἀπό τόν Θεό ὁ Σήθ, γι’ αὐτό καί ὁ Λουκᾶς γενεαλογώντας σ’ αὐτόν ἀναφέρει ὅλο τό γένος, ἀπό τό ὁποῖο προῆλθε ὁ Χριστός κατά τήν σάρκα· ἀνάμεσα δέ στά γεννηθέντα ἀπό τό Σήθ προκρίθηκε γιά ἐκλογή ὁ Ἐνώς, ὅπως ἔχει λεχθῆ· ἀνάμεσα δέ στούς καταγομένους ἀπό αὐτόν ἐδιάχθηκε ὁ Ἐνώχ, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε διά τοῦ ἑαυτοῦ του ὅτι ἡ ἀρετή δέν εἶναι ἄμισθη καί ὅτι ὁ πρόσκαιρος τοῦτος κόσμος δέν εἶναι ἄξιο κατοικητήριο τῶν εὐαρεστούντων τόν Θεό· μετατέθηκε λοιπόν ἐπειδή τόν εὐαρέστησε. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)