Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 Ἁγ.Γρηγορίου Παλαμᾶ περί …γενεαλογίας

images84

§ 13 Ὁ Ζοροβάβελ ὅμως, ἐπειδή προκρίθηκε καί αὐτός μεταξύ τῶν προπατόρων τῆς Θεομήτορος ἐφάνηκε καί αὐτός τύπος τοῦ Χριστοῦ καί ἀξιώθηκε μεγάλα προσφωνήματα καί πράγματα. Ἀφοῦ ἐγεννήθηκε μεταξύ αἰχμαλώτων, θαυμάζεται ἀπό τόν βασιλέα τῶν Μήδων καί Περσῶν Κῦρο γιά τήν ἀρετή καί τή σύνεσι καί διδάσκει σ’ Ἑβραίους καί ἀλλοφύλους τή δύναμι τῆς ἀληθείας καί ἐλευθερώνει τό γένος ἀπό τήν αἰχμαλωσία καί ἀνακαινίζει τό ναό τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔκαμε ὕστερα καί ὁ Χριστός, πού δέν ἀνακαίνισε ἄψυχο ναό, ἀλλά ἔμψυχο καί λογικό, τή φύσι μας, καί δέν τήν ἐλύτρωσε ἀπό αἰχμαλωσία αἰσθητή καί πρόσφατη, ἀλλά νοητή καί ἀρχαία, δέν μετέφερε τούς ὀπαδούς του ἀπό τόπο σέ τόπο, ἀλλά τούς μετεβίβασε ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Εἶναι δέ καί αὐτός ὁ Ζοροβάβελ προπάτωρ καί τῶν δύο, καί τῆς Παρθένου καί τοῦ μνηστῆρος, ἀλλά τῆς μέν Παρθένου μόνο κατά τή φύσι, τοῦ δέ Ἰωσήφ εἶναι πρόγονος κατά τή φύσι καί κατά τό νόμο· διότι ὁ Ἰωσήφ εἶχε δύο πατέρες, κατά μέν τόν Λουκᾶ τόν Ἠλεί, κατά δέ τόν Ματθαῖο τόν Ἰακώβ. Καθώς δηλαδή ὁ Ἠλεί καί ὁ Ἰακώβ ἦσαν ἀδελφοί καί ἀνέφεραν τό γένος των στόν Ζοροβάβελ, ὅταν ὁ Ἠλεί ἀπέθανε ἄτεκνος, αὐτός ὁ Ἰακώβ γεννᾶ ἀπό τήν γυναίκα ἐκείνου παιδί τόν Ἰωσήφ πού κατά τόν νόμο ἀνήκει στόν Ἠλεί. ( Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Περί τῆς κατά σάρκα γενεαλογίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας πού τόν γέννησε ἐν παρθενίᾳ». Ἡ μετάφραση εἶναι παρμένη ἀπό τόν 11ο τόμο τῶν ἔργων τοῦ Ἁγίου, τῶν ἐκδόσεων Ἐλ.Μερετάκη ΕΠΕ)